Predavanje na Policijskoj akademiji

Maja Mamula je 22.09.2010. godine održala predavanje na Policijskoj akademiji u Zagrebu šefovima/cama smjena policijskih postaja iz različitih dijelova Hrvatske. Tema predavanja bila je Nasilje nad ženama: situacija u hrvatskoj – uloga organizacija civilnog društva. Predavanje je održano upravo na Nacionalni dana borbe protiv nasilja nad ženama.

Suradnja sa policijskom akademijom je iznimno važna za uspostavljanje kros-sektorske suradnje između policije i organizacija civilnog društva koje rade na ovom području, a za iniciranje suradnje treba zahvaliti gospođi Suzani Kikić, koja već godinama zahvaljujući svom renomeu i kvaliteti rada uspijeva povezati različite struke i unaprjeđivati multidisciplinarni pristup i suradnju.

Tematska sjednica Odbora za ravnopravnost spolova Hrvatskog sabora

Maja Mamula sudjelovala je 21.09.2010. na tematskoj sjednici Odbora za ravnopravnost spolova Hrvatskog sabora povodom obilježavanja Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama. Tema sjednice bila je Prevencija nasilja u obitelji: učinkovitost sustava psiho-socijalnog tretmana nasilnika. Prisutne/i su mogli dobiti informacije o broju licenciranih osoba za obavljanje psiho-socijalnog tretmana, kao i o obliku i efikasnosti rada sa počiniteljima nasilja. Neka od izlaganja potaknula su i burnu raspravu vezano uz ulogu feminističkog pristupa i teorija u radu na suzbijanju nasilja protiv žena.