Montrealska deklaracija ‘Seksualno zdravlje za milenij’

17. Svjetski seksološki kongres, Montreal, srpanj 2005.

Mi učesnicei 17. svjetskog seksološkog kongresa, potvrđujemo svoju predanost Misiji Svjetske organizacije za seksualno zdravlje, usmjerenoj ka promoviranju seksualnog zdravlja kroz životni vijek. Isto tako, ponovno potvrđujemo Deklaraciju o seksualnim pravima Svjetske organizacije za seksualno zdravlje iz 1999. godine; preporuke iz izvještaja “Promocija seksualnog zdravlja: Preporuke za akciju” Pan-američke zdravstvene organizacije/Svjetske organizacije za seksualno zdravlje iz 2000. godine i Radne definicije seksualnog zdravlja i seksualnih prava Svjetske zdravstvene organizacije iz 2002. godine.
S obzirom na hitnost potrebe za kolektivnom akcijom radi ostvarivanja održivih zdravstvenih i razvojnih ciljeva i ključnih događaja utvrđenih u međunarodnim sporazumima, uključujući i Milenijsku deklaraciju, objavljujemo:

Promocija seksualnog zdravlja ključna je za ostvarivanje zdravlja i dobrobiti i za postizanje održivog razvoja te, konkretnije, za provođenje ciljeva Milenijskog razvoja. Pojedinci/ke i zajednice koje uživaju dobrobit u povoljnijem su položaju da doprinose uklanjanju individualnog i društvenog siromaštva. Njegovanjem individualne i društvene odgovornosti i ravnopravnih socijalnih interakcija, promicanje seksualnog zdravlja unapređuje kvalitetu života i ostvarivanje mira.

Zbog toga pozivamo sve vlade, međunarodne organizacije, privatni sektor, akademske institucije i društvo u cjelini, a posebno, sve organizacije članice Svjetske organizacije za seksualno zdravlja da:

 

1. Prepoznaju, promiču, osiguraju i štite seksualna prava za sve.
Seksualna prava su integralni dio osnovnih ljudskih prava i kao takva su neotuđiva i univerzalna. Seksualno zdravlje ne može se postići ili održati bez seksualnih prava za sve.

2. Usmjere svoja nastojanja prema ostvarivanju rodne ravnopravnosti.
Seksualno zdravlje pretpostavlja rodnu ravnopravnost i poštovanje. Rodno uvjetovane neravnopravnosti i nejednakosti moći onemogućavaju konstruktivne i harmonične interakcije među ljudima, a posljedično i postizanje seksualnog zdravlja.

3. Uklone sve oblike seksualnog nasilja i zlostavljanja.
Seksualno zdravlje ne može se postići tako dugo dok ljudi nisu slobodni od stigme, diskriminacije, seksualnog zlostavljanja, prisile i nasilja.

4. Osiguraju opći pristup sveobuhvatnoj informaciji i edukaciji o seksualnosti.
Da bi se postiglo seksualno zdravlje, svei pojedinke/ci, uključujući mlade, moraju imati pristup sveobuhvatnoj seksualnoj edukaciji i informaciji o seksualnom zdravlju i uslugama tokom životnog ciklusa.

5. Osiguraju programe reproduktivnog zdravlja koji prepoznaju ključnu ulogu seksualnog zdravlja.
Reprodukcija je jedna od ključnih dimenzija ljudske seksualnosti i, kada je željena i planirana, može doprinijeti jačanju partnerskih odnosa i osobnom ispunjenju. Seksualno zdravlje je obuhvatniji koncept od reproduktivnog zdravlja. Postojeći programi reproduktivnog zdravlja moraju se proširiti tako da obuhvaćaju različite dimenzije seksualnosti i seksualnog zdravlja.

6. Zaustave i suzbiju širenje HIV/AIDS-a i drugih spolno prenosivih infekcija.
Opći pristup prevenciji, dobrovoljno savjetovanje i testiranje, sveobuhvatna skrb i liječenje HIV/AIDS-a i drugih spolno prenosivih infekcija jednako su ključni za seksualno zdravlje. Programi koji osiguravaju opći pristup moraju se smjesta povećati.

7. Identificiraju, obraćaju pažnju na, i liječe seksualne probleme, disfunkcije i poremećaje.
Budući da seksualno ispunjenje može unaprijediti kvalitetu života, ključno je prepoznati, spriječiti i liječiti seksualne probleme, disfunkcije i poremećaje.

8. Postignu razumijevanje seksualne ugode kao komponente dobrobiti.
Seksualno zdravlje je više od nepostojanja bolesti. Seksualna ugoda i zadovoljstvo su integralne komponente dobrobiti i zahtijevaju opće prepoznavanje i promicanje.
Ključno je da međunarodni, regionalni, nacionalni i lokalni planovi akcije za održivi razvoj daju prednost intervencijama koje se tiču seksualnog zdravlja, osiguravaju dostatna sredstva, ukazuju na sustavne, strukturalne i barijere u zajednici te da prate napredak.

Prevod s engleskog: Petra Ćus