O nama

Ženska soba je feministička, neprofitna organizacija civilnog društva, osnovana 2002. godine s ciljem prevencije i suzbijanja seksualnog nasilja, pružanja direktne podrške i pomoći osobama koje su preživjele seksualno nasilje i promocije i zaštite seksualnih prava.

Naša vizija je društvo slobodno od patrijarhata, diskriminacije, mizoginije i nasilja nad ženama, u kojem su individualna opredjeljenja osnovne vrijednosti.

U okviru Ženske sobe djeluje Centar za žrtve seksualnog nasilja u kojem pružamo direktnu pomoć i podršku osobama koje su preživjele seksualno nasilje. Aktivno radimo na razvoju javnih politika, prevencijskih programa, unaprjeđenju zakonodavstva, provođenju specijaliziranih edukacija te osvještavanju i senzibiliziranju javnosti o problematici seksualnog nasilja.

Osnovna područja djelovanja:

 • Zaštita ljudskih prava s naglaskom na ženska ljudska prava;
 • Suzbijanje seksualnog nasilja: direktan rad s osobama koje su preživjele seksualno nasilje, razvoj javnih politika i učinkovite prakse u radu sa žrtvama, razvoj preventivnih mehanizama i programa;
 • Promocija i zaštita seksualnih prava u skladu s Deklaracijom o seksualnim pravima.

Ciljevi:

 • Aktivno zalaganje za unaprjeđivanje rodne ravnopravnosti kroz feminističku politiku, principe i vrijednosti;
 • Osnaživanje žena u aktivnom traženju i zaštiti osnovnih ženskih ljudskih prava;
 • Aktivan rad na prevenciji i suzbijanju svih oblika nasilja nad ženama, s naglaskom na  seksualno nasilje i nasilje u obitelji,  kroz pružanje pomoći i podrške žrtvama, osmišljavanje i provođenje prevencijskih programa i specijaliziranih edukacija, razvoju mehanizama i javnih politika za suzbijanje navedenih oblika nasilja, sustavno praćenje navedenih mehanizama i politika u praksi;
 • Direktan rad s osobama koje su preživjele seksualno nasilje kroz savjetodavni (psihološko, pravno savjetovanje, krizno savjetovanje, informiranje o dostupnim uslugama u sustavu zdravstva) i terapijski rad, uključujući i pripremu za sudski postupak te rad sa bliskim osobama žrtava seksualnog nasilja;
 • Osnaživanje djece i mladih u borbi protiv spolne, rodne i seksualne diskriminacije;
 • Aktivan rad na zaštiti i promociji prava djece i mladih te prevenciji seksualnog nasilja nad i među djecom i mladima;
 • Promocija i zaštita seksualnih prava u skladu s Deklaracijom o seksualnim pravima;
 • Aktivno zalaganje protiv diskriminacije na temelju spola, roda, rodnog izražavanja i/ili identiteta, seksualne orijentacije te interspolnih karakteristika;
 • Osnaživanje i podržavanje lezbijske, gej, biseksualne, transpolne, transrodne, interspolne iqueer (LGBTIQ) populacije u zahtijevanju i zaštiti svojih osnovnih ljudskih prava;
 • Zalaganje za politiku nenasilja i aktivno sudjelovanje u mirovnim procesima.

Ciljne skupine:

 • žene općenito;
 • osobe koje su doživjele seksualno nasilje;
 • žene koje su doživjele bilo koji oblik nasilja nad ženama;
 • djeca i mladi;
 • predstavnice/i nadležnih državnih tijela i institucija;
 • predstavnice/i organizacija civilnog društva i građanskih inicijativa;
 • studentice/i;
 • LGBTIQ osobe;
 • građanke i građani – opća populacija.

Djelatnosti Ženske sobe su:

 • Razvoj edukacijskih programa i modela;
 • Razvoj prevencijskih programa za djecu i mlade u području suzbijanja nasilja nad i među djecom i mladima;
 • Organiziranje i provođenje radionica, treninga, okruglih stolova, skupova, predavanja u cilju stručnog usavršavanja i osvještavanja ciljnih grupa Ženske sobe;
 • Aktivno uključivanje djece i mladih u provedbu prevencijskih aktivnosti u području suzbijanja nasilja nad i među djecom i mladima;
 • Upoznavanje stručnjakinja i stručnjaka u Hrvatskoj s različitim postojećim modelima i praksama prevencije, tretmana i suzbijanja rodno uvjetovanog nasilja, s naglaskom na seksualno nasilje;
 • Upoznavanje stručnjakinja i stručnjaka u Hrvatskoj s različitim postojećim modelima i praksama rada na području seksualnih prava;
 • Poticanje i organiziranje istraživačkih studija iz ciljnih područja rada Ženske sobe;
 • Organiziranje i provođenje besplatne stručne pomoći i podrške žrtvama rodno uvjetovanog nasilja, s naglaskom na seksualno nasilje kroz psihološko i pravno savjetovanje, informiranje o podrškama u sustavu zdravstva, psihoterapiju u cilju prorade traumatskog iskustva, pripremu za sudski proces, rad s bliskim osobama žrtava nasilja;
 • Razvijanje novih i unaprjeđivanje postojećih modela rada s osobama koje su preživjele seksualno nasilje u različitim ustanovama (bolnice, policija, škole, zatvori, sudovi) te njihova implementacija;
 • Promicanje i rad na razvijanju aktivnog građanstva ciljanih grupa Ženske sobe;
 • Promicanje i rad na razvoju volonterstva ciljanih grupa Ženske sobe;
 • Izdavačka djelatnost s područja djelovanja Ženske sobe;
 • Prikupljanje, arhiviranje i sistematiziranje knjiga i ostalih materijala namijenjenih korištenju članica/ova i svih zainteresiranih osoba;
 • Suradnja i umrežavanje s nacionalnim, regionalnim i međunarodnim organizacijama, udruženjima i institucijama srodnih ciljeva;
 • Praćenje i utjecanje na usklađivanje zakonodavstva u skladu s međunarodnim konvencijama, deklaracijama i drugim pravnim mehanizmima koje se odnose na rodno uvjetovano nasilje s naglaskom na seksualno nasilje i seksualna prava;
 • Praćenje i utjecanje na usklađivanje zakonodavstva u skladu s međunarodnim konvencijama koje se odnose na seksualne i rodne manjine.

Rad Ženske sobe odvija se kroz 5 osnovnih oblika aktivnosti:

 • direktan rad sa žrtvama seksualnog nasilja,
 • edukacija,
 • znanstvena istraživanja,
 • razvoj javnih politika protiv seksualnog nasilja kroz javni rad, zagovaranje i umrežavanje,
 • izdavaštvo.

AKTIVNOSTI:

DIREKTAN RAD SA ŽRTVAMA SEKSUALNOG NASILJA

U okviru Centra za žrtve seksualnog nasilja (Centar) multidisciplinarni tim stručnjakinja pruža besplatnu pomoć i podršku osobama koje su preživjele seksualno nasilje:

 • podrška u postupku prijave seksualnog nasilja (pratnja na policiju, bolnicu, državno odvjetništvo, sud, centre za socijalnu skrb);
 • priprema za sudski postupak;
 • savjetovanje i terapija: krizno savjetovanje (pravno i psihološko, informiranje o dostupnim uslugama u sustavu zdravstva), terapijski rad u proradi traumatskog iskustva;
 • informiranje i savjetovanje za bliske osobe žrtve;
 • razvoj i publikacija različitih materijala namijenjenih osobama koje su preživjele seksualno nasilje.

Tim Centra pruža sveobuhvatnu pomoć i podršku osobama koje su preživjele seksualno nasilje, sukladno njihovim individualnim potrebama.

U timu Centra je i Darko, terapijski pas, čokoladni labrador, čija prisutnost i mirna energija umanjuje stres i nelagodu osoba koje nam se obrate za podršku, kako prilikom prvog susreta, tako i u kasnijem radu.

EDUKACIJA

Ovo je jedno od ključnih područja rada Ženske sobe, za koje vjerujemo da značajno doprinosi ostvarenju programskih ciljeva Ženske sobe.

Posebnu pažnju u našem radu zauzimaju prevencijski programi protiv seksualnog nasilja nad i među djecom i mladima, kao i specijalizirane multi-sektorske edukacije za predstavnice/ke tijela, institucija i organizacija civilnog društva o radu s osobama koje su preživjele seksualno nasilje ili o radu sa ženama koje su doživjele nasilje u obitelji.

 • Područja edukacije: nasilje nad ženama, seksualno nasilje, nasilje u obitelji, rodna ravnopravnost, seksualna prava.
 • Modeli edukacije: specijalizirani treninzi i/ili radionice (jednodnevni i višednevni), predavanja, okrugli stolovi, tribine, konzultacije, seminari, javna događanja (npr. predstave).

Broj korisnica i korisnika edukacijskih i prevencijskih aktivnosti koje je organizirala i provela Ženska soba od 2003. do kraja 2021. godine

ZNANSTVENA ISTRAŽIVANJA

Znanstvena istraživanja koja provodi Ženska sobe rade se u svrhu boljeg uvida i razumijevanja područja kojima se bavimo. Do sada provedena istraživanja (objavljena):

 • Stavovi političkih stranaka o LGBT pravima uoči izbora u Hrvatskoj 2003. godine (2003.)
 • Stavovi i znanja apsolvenata/ica relevantnih fakulteta o seksualnom nasilju (2004.)
 • Stanje seksualnih prava žena u Hrvatskoj (2005.)
 • Iskustva LGBTIQ populacije s pružateljima/cama psihosocijalne pomoći u Hrvatskoj (2005.)
 • Stavovi i iskustva psihologa/ginja prema LGBTIQ populaciji (2005.)
 • Rodna prizma seksualnih prava mladih (2006.-2007.)
 • Organizacije civilnog društva koje pružaju specijalizirane servise ženama žrtvama nasilja kao ključni akteri u procesu demokratizacije društva (2010.)
 • Zaštita prava i pružanje podrške žrtvama/ svjedocima nasilja u obitelji (2010.).
 • Rod, rodne uloge, seksualnost, nasilje (2011.)
 • Seksualno nasilje u Hrvatskoj 2000. – 2010. (2011.)
 • Analiza uloge, kapaciteta i održivosti organizacija civilnog društva koje rade na suzbijanju nasilja nad ženama (2016.)
 • Seksualno uznemiravanje na fakultetima Zagrebačkog sveučilišta (2017.)
 • Analiza sadržaja medijskog izvještavanja o ubojstvima žena od strane partnera i bliskih srodnika u Hrvatskoj (2017./2018.)
 • Stavovi poslodavaca o zapošljavanju žrtava nasilja u obitelji (2018.)
 • Korištenje Interneta i društvenih mreža (2018.; 2019.)

RAZVOJ JAVNIH POLITIKA PROTIV SEKSUALNOG NASILJA KROZ JAVNI RAD, ZAGOVARANJE I UMREŽAVANJE

 • sudjelovanje u razvoju javnih politika za suzbijanje i prevenciju seksualnog nasilja i podršku osobama koje su preživjele seksualno nasilje (razvoj efikasnih programa podrške osobama koje su preživjele bilo koji oblik seksualnog nasilja, zagovaranje za promjene zakonodavstva u području seksualnog nasilja);
 • organiziranje/sudjelovanje na domaćim i međunarodnim seminarima i konferencijama;
 • aktivan rad na promjenama stavova u društvu prema seksualnom nasilju;
 • sudjelovanje u brojnim povjerenstvima, radnim skupinama i drugim relevantnim lokalnim i nacionalnim tijelima za unaprjeđenje javnih politika u suzbijanju nasilja nad ženama (2007. do danas);
 • organiziranje međunarodne konferencije Transgresija roda: spolna / rodna ravnopravnost znači više od binarnosti (2005.);
 • razvoj različitih dokumenata i prijedloga javnih politika protiv seksualnog nasilja (npr. „Prijedlozi promjena vezani uz seksualno nasilje: promjena zakona, zaštita žrtava i razvoj prevencijskih programa“, 2006);
 • iniciranje razvoja Protokola o postupanju u slučaju seksualnog nasilja i aktivno sudjelovanje u njegovom razvoju pri Radnoj skupini Ureda za ravnopravnost spolova Vlade RH (2007.-2010.);
 • organiziranje 1. Regionalne konferencije o seksualnom nasilju (2008.);
 • organiziranje međunarodnog i regionalnog simpozija naziva „Transpozij“ i „Transpozij II“ u suradnji s Trans Aid-om (2014.);
 • organiziranje prve Međunarodne konferencija o seksualnom nasilju u Hrvatskoj “Sustav javnih politika i podrške za žrtve seksualnog nasilja” (2015.);
 • održavanje i vođenje web stranice “Sigurno mjesto”, namijenjena ženama žrtvama svih oblika nasilja, kao i stručnim osobama koji rade na području suzbijanja nasilja nad ženama (2012. do danas);
 • inicirale i koordinirale razvoj Akcijskog plana organizacija civilnog društva za suzbijanje nasilja nad ženama u Hrvatskoj (2016.);
 • višegodišnje vođenje Mreže suradnje vladinih institucija i nevladinih organizacija protiv seksualnog nasilja (2002 – do danas);
 • su-osnivačice Europske ženske mreže protiv seksualnog nasilja (Mreža je od 2017.-2019. djelovala kao Regionalna ženska mreža protiv se;
 • Nositeljice Mreže podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela (2018.);
 • članice brojnih mreža i inicijativa: WAVE Network – Women Against Violence Europe, WAVE radna grupa za seksualno nasilje, Victim Support Europe (VSE), Ženska mreža Hrvatske (do 2017.), PETRA mreža, Platforma 112, Inicijativa organizacija civilnog društva koji se zalažu za uvođenje odgoja i obrazovanja za ljudska prava i demokratsko građanstvo – GOOD.
 • provođenje javnih kampanja:
  • prva nacionalna kampanja o seksualnim pravima „Uzmi svoja prava u svoje ruke“
  • prva nacionalna kampanja o seksualnom nasilju „STOP seksualnom nasilju“ (2009. i 2010.)
  • nacionalna kampanja protiv nasilja nad ženama “Iskoristi pravo na život bez nasilja!” (2012. i 2013.)
  • nacionalna kampanja protiv nasilja nad ženama “U tri klika biraj život bez nasilnika!” (2012.)
  • javna kampanja “Pričajmo jezikom ravnopravnosti” (2016.)
  • javna kampanja “Svom snagom protiv nasilja nad ženama” u suradnji s Hrvatskim ragbijaškim savezom i Reklamnom agencijom IMAGO (2013., 2014., 2015. i 2016.)
  • online kampanja (Facebook, Instagram YouTube) Sherajmo odgovorno (2017. i 2018.)
  • Nacionalna kampanja protiv seksualnog nasilja nad djecom i mladima (2020.)

IZDAVAŠTVO

Publiciranje različitih materijala (od letaka, preko brošura, priručnika do knjiga) vezanih uz područja našeg rada.

Do sada smo objavile sljedeće knjige, priručnike, publikacije i brošure:

 • 2004.: „Seksualno nasilje u školama“, „Seksualno nasilje – teorija i praksa“
 • 2005.: „Seksualna prava – budućnost ravnopravnosti“, „Kul je kad znash – priručnik za mlade o problematici trgovanja ljudima“, „Sexual violence – theory and practice“, „Transgresija roda: spolna/rodna ravnopravnost znači više od binarnosti. Zbornik konferencijskih radova“, „Transgressing Gender: Two is not enough for Gender (e)quality. Conference collection“
 • 2006.: „Stanje seksualnih prava žena u Hrvatskoj. Rezultati istraživanja“, „Kreacija spola? roda?“, „Standardi skrbi za poremećaj rodnog identiteta,  Međunarodno udruženje za rodnu disforiju Harry Benjamin“ (prijevod), Smjernice za psihoterapijski rad s lezbijkama, gejevima i biseksualnim klijenticama i klijentima, Američko psihološko društvo (prijevod)
 • 2007.: „Seksualno nasilje u školama“ – drugo, prošireno izdanje, „Seksualno nasilje – prepoznajmo, spriječimo!“, „Seksualnost u trećoj životnoj dobi – Identifikacija i uklanjanje postojećih predrasuda“
 • 2008.: „Kreacija spola? roda?“  – drugo prošireno izdanje, „Creation of Sex? Gender?“  izdanje na engleskom jeziku, „abcDA! ravnopravnosti spolova“, „Preživjeti seksualno nasilje“ (prijevod autorice Liz Kelly)
 • 2009.: „Nemoj se bojati sjene“ – brošura za žrtve seksualnog nasilja, časopis o trgovanju ljudima „Još uvijek se borimo“
 • 2010.: „Organizacije civilnog društva koje pružaju specijalizirane servise ženama žrtvama nasilja kao ključni akteri u procesu demokratizacije društva“
 • 2011.: „Seksualno nasilje u Hrvatskoj 2000. – 2010.“
 • 2014.: „Minimalni standardi – feministički model socijalnih usluga za rad sa ženama žrtvama nasilja“ (autorice: Paula Zore i Anamaria Drožđan-Kranjčec)
 • 2014.: „Standardi skrbi za zdravlje transpolnih, transrodnih i rodno nenormativnih osobe“ (urednik Jelena Poštić)
 • 2016.: „Organizacije civilnog društva kao ključni akteri u suzbijanju nasilja nad ženama u Hrvatskoj“ (autorice: Maja Mamula, Paula Zore, Josipa Tukara Komljenović)
 • 2017.: „#REAGIRAJ Elektroničko seksualno nasilje nad i među djecom i mladima“ (autorice: Kristina Mihaljević i Josipa Tukara Komljenović)
 • 2019. “Surfam bez straha” (autorica: Kristina Mihaljević)
 • 2019. „Analiza medijskog izvještavanja o slučajevima nasilja nad ženama i femicidu 2012.-2016.“ (urednica: dr. sc. Maja Mamula, autorica: Sanja Sarnavka)
 • 2019. “Edukacijom i osnaživanjem – korak bliže zaposlenju, Stavovi poslodavaca o korištenju mjera za zapošljavanje žrtava nasilja u obitelji” (urednica: dr.sc. Maja Mamula, autorice: Anamaria Drožđan-Kranjčec, Antonija Hojt Ilić, Kristina Mihaljević)
 • 2019. ” Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela” (autorica: Anamaria Drožđan-Kranjčec)
 • 2020. “Seksualno nasilje nad i među djecom i mladima” (urednica: dr. sc. Maja Mamula, tehnička urednica: Antonija Hojt Ilić, autorice dr. sc. Maja Mamula, Anamaria Drožđan-Kranjčec, Dušica Popadić, Kristina Mihaljević, Antonija Hojt Ilić, dr. sc. Lana Peto Kujundžić, Maja Kolega, Jelena Bičanić)

ŽENSKU SOBU PODRŽAVAJU:

AkzoNobel boje, Ambasada Kraljevine Norveške, Američka ambasada, Astraea Lesbian Foundation for Justice, Australska ambasada, Britanska ambasada, CARE International B&H and Croatia, COC Netherland, CNF-CEE Netherland, Europska komisija, Europska Unija, EIDHR, Europski socijalnu fond, Europski ženski lobi, Finsko Veleposlanstvo u RH, Global Fund for Women, Heinrich Böll Foundation, Heart and Hand, Hypo Alpe Adria Bank, HEP – Hrvatska elektroprivreda d.d., Imago reklamna agencija d.o.o., Institut Otvoreno društvo – Hrvatska, Institut Otvoreno društvo – New York, Karlovačka pivovara, Končar, Kvinna till Kvinna, MaMa Cash, Mediterranean Women`s Fund, Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, Ministarstvo kulture, Ministarstvo pravosuđa,  Ministarstvo zdravstva, Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva, Gradski ured za zdravstvo, Gradski ured za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom, Gradski ured za međugradsku i međunarodnu suradnju i promicanje ljudskih prava, Norveško veleposlanstvo u Zagrebu, Agencija za elektroničke medije, Pliva, Rotary Club Zagreb DORA, Svjetska banka, Švicarska ambasada, Talijanski kulturni centar, United Nations Development Programme, Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade RH, Ured za ravnopravnost spolova Vlade RH, Ured za Udruge Vlade RH, Velinac d.o.o., Veleposlanstvo Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske u RH, Večernji list, Veleposlanstvo Sjedinjenih Američkih Država, Veleposlanstvo Australije u RH, Veleposlanstvo Švicarske u RH, World Day of Prayer, World Learning/STAR, Zagrebačka banka, Zagrebačka županija.

ZNAČAJNA POSTIGNUĆA ŽENSKE SOBE OD OSNUTKA 2002. godine:

 • održano više od 1790 različitih edukacija
 • edukacijama prisustvovalo više od 64.730 sudionika/ca
 • objavljeno preko 160 različitih tiskanih materijala vezanih uz naš rad
 • provedeno 16 pionirskih istraživanja
 • otvoren prvi i jedini Centar za žrtve seksualnog nasilja u Hrvatskoj 2008. godine
 • održano više od 6519 savjetovanja sa preko 1603 osobe
 • održana prva medijska kampanja „STOP seksualnom nasilju“ u Hrvatskoj 2009. godine
 • pokrenut blog „Ženska soba – ženski glas“ na Internet stranicama Večernjeg lista 2009. godine
 • koordinatorica organizacije dr. sc. Maja Mamula proglašena Zagrepčankom godine 2010.
 • članica Ženske sobe Antonija Hojt primila Volonterskog Oskara 2010. godine
 • pokrenuta web stranica “Sigurno mjesto”, namjenjena ženama žrtvama svih oblika nasilja
 • pokrenuta javna kampanja protiv nasilja nad ženama “U tri klika biraj život bez nasilnika!”
 • pokrenuta javna kampanja protiv nasilja nad ženama “Iskoristi pravo na život bez nasilja!”
 • održana prava Međunarodna konferencija o seksualnom nasilju u Hrvatskoj “Sustav javnih politika i podrške za žrtve seksualnog nasilja” 2015. godine
 • održana javna kampanja “Pričajmo jezikom ravnopravnosti” 2016. godine
 • održana javna kampanja “Svom snagom protiv nasilja nad ženama” s Hrvatskim ragbijaškim savezom 2016. godine
 • koordinatorice Mreže podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela
 • su-osnivačice Europske ženske mreže protiv seksualnog nasilja
 • održana Nacionalna kampanja protiv seksualnog nasilja nad djecom 2020. godine