Volontiranje

Volontiranje u Ženskoj sobi

… volonteri nisu plaćeni, ne zato što je njihov rad besplatan, već zato što je njihov rad neprocijenjiv…

(Sherry Anderson)

Volonterstvo je jedan od najsnažnijih elemenata koji doprinose razvoju i oblikuju demokratske promjene u svakom suvremenom društvu. Ujedno je i osnova koja omogućuje osobama uključivanje u društvene procese. Davanjem svog slobodnog vremena, znanja i iskustava, entuzijazma i energije, građani/ke tako značajno doprinose razvoju svoje zajednice i društva u cjelini. Volontiranje osnažuje pojedince/ke, izgrađuje osjećaj solidarnosti, potiče na sudjelovanje, štiti ranjive skupine od ekonomske, društvene i političke marginalizacije i ima potencijal kohezivnog elementa u društvu.

Promicanjem volonterstva i njegovih vrijednosti, edukacijom te omogućavanjem volonterskog rada svim ljudima doprinosi se rješavanju problema, zadovoljavanju potreba i razvoju pojedinaca/ki, grupi, zajednica i društva.

Ženska soba – Centar za seksualna prava od svog osnutka 2002. godine izuzetno cijeni vrijednost volonterki/volontera, te promiče volonterski rad uključivanjem zainteresiranih osoba u projekte i programe organizacije. Kroz volontiranje u Ženskoj sobi, mladi, ali i sve druge zainteresirane osobe, aktivno sudjeluju u prevenciji seksualnog nasilja i postizanju rodne ravnopravnosti, te pridonose pozitivnim promjenama u društvu. Godišnje se u prosjeku u rad Ženske sobe uključi 20 volonterki/volontera s preko 250 volonterskih sati.

Jednom do dva puta godišnje održavamo edukacije za volonterke/volontere (sukladno projektnima/programima koje u tom trenutku provodimo) na kojem osobe imaju priliku saznati više o radu Ženske sobe, problematici rodno uvjetovanog nasilja, s naglaskom na seksualno nasilje, rodnoj neravnopravnosti, metodama rada s djecom i mladima i mogućnostima uključivanja u rad drugih organizacija civilnoga društva.

 HODOGRAM PRIJAVE ZA VOLONTIRANJE?

 1. Zainteresirane osobe mogu poslati e-mail na Žensku sobu (zenska.soba@zenskasoba.hr) u kojem iskazuju interes za volontiranjem. U poslanom e-mailu potrebno je priložiti životopis i motivacijsko pismo.
 2. Članice Ženske sobe dogovaraju inicijalni razgovor sa zainteresiranom osobom kako bi se izvršila procjena spremnosti za volontiranjem kod potencijalnih volonterki/volontera. Zainteresirana osoba ispunjava Prijavni list potreban za unos podataka u bazu Ženske sobe.
 3. Zainteresirana osoba se tijekom razgovora upoznaje s trenutnim potrebama za volonterkama/volonterima u organizaciji te načinima uključenja, kao i ciljevima, vrijednostima i misijom Ženske sobe.
 4. Volontiranje u Ženskoj sobi je dobrovoljno te potencijalne volonterke/volonteri mogu volontirati kratkoročno ili dugoročno, u skladu s potrebama organizacije i na osnovu vlastitih mogućnosti i sposobnosti. Volontiranje u Ženskoj sobi je regulirano Zakonom o volonterstvu (Narodne novine 58/07, 22/13) i Etičkim kodeksom volontera.
 5. U okviru Ženske sobe potencijalne volonterke/volonteri mogu obavljati određene zadatke ili preuzeti određene obaveze (navedeno niže u tekstu).
 6. Nakon inicijalnog razgovora potencijalna volonterka/volonter se može uključiti u Google grupu volonterki i volontera Ženske sobe koja služi za komunikaciju, dodjeljivanje zadataka i obaveza, razmjenu informacija o događanjima, edukacijama i slično drugih organizacija civilnoga društva, institucija i Ženske sobe.
 7. Ženska soba će, prije početka volonterskog angažmana, dati sve informacije i upute vezane za obavljanje pojedinog volonterskog zadatka. Početkom volontiranja u Ženskoj sobi se smatra preuzimanje ili dodjeljivanje određenog zadatka ili obaveze.
 8. Volonterka/volonter se trebaju upoznati s problematikom seksualnog nasilja, rodne (ne)ravnopravnosti i rada organizacija civilnoga društva kroz literaturu koju će im dati Ženska soba i/ili sudjelujući na edukacijama Ženske sobe (u skladu s provedbom projekata organizacije).
 9. Ženska soba i volonterka/volonter sklapaju Ugovor o volontiranju tek nakon ostvarenih minimalno 5 volonterskih sati. Volonterske sate je moguće ostvariti preuzimajući određene zadatke ili obaveze (dolje navedeni).
 10. Volonterka/volonter pisanim putem na tjednoj bazi izvještava koordinatoricu volonterki/volontera o provedenim zadacima ili obavezama poštujući zadane rokove organizatorice volontiranja.
 11. Ženska soba s aktivnom volonterkom/volonterom provodi evaluaciju rada osobe te evidenciju volonterskih sati.
 12. Ženska soba može volonterki/volonteru izdati Potvrdu o volontiranju nakon ostvarenja minimalno 15 volonterskih sati.
 13. Ispunjavanje volonterske knjižice i potvrđivanje obavljenih zadataka moguće je izvršiti i prije ostvarenja minimalnih 25 volonterskih sati.


VOLONTERSKI POSLOVI, ZADACI I/ILI OBAVEZE KOJE POTENCIJALNE VOLONTERKE/VOLONTERI MOGU OBAVLJATI U ŽENSKOJ SOBI: 

Uredski poslovi – rad na računalu, unos podataka (najčešće unos statističkih podataka u excel tablice ili SPSS bazu podataka), press clipping, popis inventara, fotokopiranje i skeniranje dokumentacije, priprema materijala za slanje putem pošte i odlazak na poštu;

Terenski rad – promocija, sudjelovanje u akcijama i aktivnostima Ženske sobe (javne akcije, okrugli stolovi, konferencije, tribine i slično), distribucija materijala Ženske sobe;

Organizacijski poslovi – pomoć pri organizaciji radionica, edukacija i različitih aktivnosti koje provodi Ženska soba (u vidu pripreme materijala fotokopiranja, uvezivanja ili skeniranja, slanja poziva i sl.);

Tematski poslovi – pretraživanje i pisanje obavijesti/vijesti za web stranicu Sigurno mjesto (www.sigurnomjesto.hr), prijevod postojećih tekstova (na engleski jezik), lektura postojećih tekstova, osmišljavanje objava (postovi, slike, pronalazak prikladnih video materijala) za društvene mreže Ženske sobe (Facebook: Sherajmo odgovorno, SNEP program, Instagram: Sherajmo odgovorno, Mladi za ravnopravno društvo), pisanje objava i tekstova za rubriku „Kutak ravnopravnosti“ na portalu Studentski.hr. priprema grafičkog dizajna tiskanih materijala (letaka, brošura, plakata i ostalih promo materijala) i online materijala (web banneri, banneri za društvene mreže);

Izdavaštvo – pomoć pri osmišljavanju letaka, brošura, plakata i ostalih promo materijala.

Osim navedenog, Ženska soba potiče proaktivnost tijekom volonterskog rada sukladno sposobnostima, motivaciji i želji svakog volontera/ke. Potičemo sve osobe koje nam se jave za volontiranje da i sami predlože načine na koje mogu pridonijeti radu organizacije.

Napominjemo kako volontiranje u Ženskoj sobi ne uključuje direktan rad u savjetovalištu Centar za žrtve seksualnog nasilja.

Kad želja za volontiranjem dolazi iz srca, doživjet ćete osjećaj zadovoljstva zbog kojeg ćete se radovati danu kad ćete opet moći učiniti nešto dobro!