26. veljače 2008.

O nama

Ženska soba – Centar za seksualna prava je feministička, neprofitna organizacija civilnog društva, osnovana 2002. godine s ciljem prevencije i suzbijanja seksualnog nasilja, pružanja direktne podrške i pomoći osobama koje su preživjele seksualno nasilje i promocije i zaštite seksualnih prava.

Naša vizija je društvo slobodno od patrijarhata, diskriminacije, mizoginije i nasilja nad ženama, u kojem su individualna opredjeljenja osnovne vrijednosti.

U okviru Ženske sobe djeluje Centar za žrtve seksualnog nasilja u kojem pružamo direktnu pomoć i podršku osobama koje su preživjele seksualno nasilje. Aktivno radimo na razvoju javnih politika, prevencijskih programa, unaprjeđenju zakonodavstva, provođenju specijaliziranih edukacija te osvještavanju i senzibiliziranju javnosti o problematici seksualnog nasilja.

Osnovna područja djelovanja:

 • Zaštita ljudskih prava s naglaskom na ženska ljudska prava;
 • Suzbijanje seksualnog nasilja: direktan rad s osobama koje su preživjele seksualno nasilje, razvoj javnih politika i učinkovite prakse u radu sa žrtvama, razvoj preventivnih mehanizama i programa;
 • Promocija i zaštita seksualnih prava u skladu s Deklaracijom o seksualnim pravima.

Ciljevi:

 • Aktivno zalaganje za unaprjeđivanje rodne ravnopravnosti kroz feminističku politiku, principe i vrijednosti;
 • Osnaživanje žena u aktivnom traženju i zaštiti osnovnih ženskih ljudskih prava;
 • Aktivan rad na prevenciji i suzbijanju svih oblika nasilja nad ženama, s naglaskom na  seksualno nasilje i nasilje u obitelji,  kroz pružanje pomoći i podrške žrtvama, osmišljavanje i provođenje prevencijskih programa i specijaliziranih edukacija, razvoju mehanizama i javnih politika za suzbijanje navedenih oblika nasilja, sustavno praćenje navedenih mehanizama i politika u praksi;
 • Direktan rad s osobama koje su preživjele seksualno nasilje kroz savjetodavni (psihološko, pravno savjetovanje, krizno savjetovanje, informiranje o dostupnim uslugama u sustavu zdravstva) i terapijski rad, uključujući i pripremu za sudski postupak te rad sa bliskim osobama žrtava seksualnog nasilja;
 • Osnaživanje djece i mladih u borbi protiv spolne, rodne i seksualne diskriminacije;
 • Aktivan rad na zaštiti i promociji prava djece i mladih te prevenciji seksualnog nasilja nad i među djecom i mladima;
 • Promocija i zaštita seksualnih prava u skladu s Deklaracijom o seksualnim pravima;
 • Aktivno zalaganje protiv diskriminacije na temelju spola, roda, rodnog izražavanja i/ili identiteta, seksualne orijentacije te interspolnih karakteristika;
 • Osnaživanje i podržavanje lezbijske, gej, biseksualne, transpolne, transrodne, interspolne iqueer (LGBTIQ) populacije u zahtijevanju i zaštiti svojih osnovnih ljudskih prava;
 • Zalaganje za politiku nenasilja i aktivno sudjelovanje u mirovnim procesima.

Ciljne skupine:

 • žene općenito;
 • osobe koje su doživjele seksualno nasilje;
 • žene koje su doživjele bilo koji oblik nasilja nad ženama;
 • djeca i mladi;
 • predstavnice/i nadležnih državnih tijela i institucija;
 • predstavnice/i organizacija civilnog društva i građanskih inicijativa;
 • studentice/i;
 • LGBTIQ osobe;
 • građanke i građani- opća populacija.

Djelatnosti Ženske sobe su:

 • Razvoj edukacijskih programa i modela;
 • Razvoj prevencijskih programa za djecu i mlade u području suzbijanja nasilja nad i među djecom i mladima;
 • Organiziranje i provođenje radionica, treninga, okruglih stolova, skupova, predavanja u cilju stručnog usavršavanja i osvještavanja ciljnih grupa Ženske sobe;
 • Aktivno uključivanje djece i mladih u provedbu prevencijskih aktivnosti u području suzbijanja nasilja nad i među djecom i mladima;
 • Upoznavanje stručnjakinja i stručnjaka u Hrvatskoj s različitim postojećim modelima i praksama prevencije, tretmana i suzbijanja rodno uvjetovanog nasilja, s naglaskom na seksualno nasilje;
 • Upoznavanje stručnjakinja i stručnjaka u Hrvatskoj s različitim postojećim modelima i praksama rada na području seksualnih prava;
 • Poticanje i organiziranje istraživačkih studija iz ciljnih područja rada Ženske sobe;
 • Organiziranje i provođenje besplatne stručne pomoći i podrške žrtvama rodno uvjetovanog nasilja, s naglaskom na seksualno nasilje kroz psihološko i pravno savjetovanje, informiranje o podrškama u sustavu zdravstva, psihoterapiju u cilju prorade traumatskog iskustva, pripremu za sudski proces, rad s bliskim osobama žrtava nasilja;
 • Razvijanje novih i unaprjeđivanje postojećih modela rada s osobama koje su preživjele seksualno nasilje u različitim ustanovama (bolnice, policija, škole, zatvori, sudovi) te njihova implementacija;
 • Promicanje i rad na razvijanju aktivnog građanstva ciljanih grupa Ženske sobe;
 • Promicanje i rad na razvoju volonterstva ciljanih grupa Ženske sobe;
 • Izdavačka djelatnost s područja djelovanja Ženske sobe;
 • Prikupljanje, arhiviranje i sistematiziranje knjiga i ostalih materijala namijenjenih korištenju članica/ova i svih zainteresiranih osoba;
 • Suradnja i umrežavanje s nacionalnim, regionalnim i međunarodnim organizacijama, udruženjima i institucijama srodnih ciljeva;
 • Praćenje i utjecanje na usklađivanje zakonodavstva u skladu s međunarodnim konvencijama, deklaracijama i drugim pravnim mehanizmima koje se odnose na rodno uvjetovano nasilje s naglaskom na seksualno nasilje i seksualna prava;
 • Praćenje i utjecanje na usklađivanje zakonodavstva u skladu s međunarodnim konvencijama koje se odnose na seksualne i rodne manjine.

Rad Ženske sobe odvija se kroz 5 osnovnih oblika aktivnosti:

 • direktan rad sa žrtvama seksualnog nasilja,
 • edukacija,
 • znanstvena istraživanja,
 • razvoj javnih politika protiv seksualnog nasilja kroz javni rad, zagovaranje i umrežavanje,
 • izdavaštvo.

AKTIVNOSTI:

DIREKTAN RAD SA ŽRTVAMA SEKSUALNOG NASILJA

U okviru Centra za žrtve seksualnog nasilja (Centar) multidisciplinarni tim stručnjakinja pruža besplatnu pomoć i podršku osobama koje su preživjele seksualno nasilje:

 • podrška u postupku prijave seksualnog nasilja (pratnja na policiju, bolnicu, državno odvjetništvo, sud, centre za socijalnu skrb);
 • priprema za sudski postupak;
 • savjetovanje i terapija: krizno savjetovanje (pravno i psihološko, informiranje o dostupnim uslugama u sustavu zdravstva), terapijski rad u proradi traumatskog iskustva;
 • informiranje i savjetovanje za bliske osobe žrtve;
 • razvoj i publikacija različitih materijala namijenjenih osobama koje su preživjele seksualno nasilje.

Tim Centra pruža sveobuhvatnu pomoć i podršku osobama koje su preživjele seksualno nasilje, sukladno njihovim individualnim potrebama.

U timu Centra je i Darko, terapijski pas, čokoladni labrador, čija prisutnost i mirna energija umanjuje stres i nelagodu osoba koje nam se obrate za podršku, kako prilikom prvog susreta, tako i u kasnijem radu.

EDUKACIJA

Ovo je jedno od ključnih područja rada Ženske sobe, za koje vjerujemo da značajno doprinosi ostvarenju programskih ciljeva Ženske sobe.

Posebnu pažnju u našem radu zauzimaju prevencijski programi protiv seksualnog nasilja nad i među djecom i mladima, kao i specijalizirane multi-sektorske edukacije za predstavnice/ke tijela, institucija i organizacija civilnog društva o radu s osobama koje su preživjele seksualno nasilje ili o radu sa ženama koje su doživjele nasilje u obitelji.

 • Područja edukacije: nasilje nad ženama, seksualno nasilje, nasilje u obitelji, rodna ravnopravnost, seksualna prava.
 • Modeli edukacije: specijalizirani treninzi i/ili radionice (jednodnevni i višednevni), predavanja, okrugli stolovi, tribine, konzultacije, seminari, javna događanja (npr. predstave).

Broj korisnika/ca edukacija Ženske sobe od 2003. do 2017. godine

ZNANSTVENA ISTRAŽIVANJA

Znanstvena istraživanja koja provodi Ženska sobe rade se u svrhu boljeg uvida i razumijevanja područja kojima se bavimo. Do sada provedena istraživanja (objavljena):

 • Stavovi političkih stranaka o LGBT pravima uoči izbora u Hrvatskoj 2003. godine (2003.)
 • Stavovi i znanja apsolvenata/ica relevantnih fakulteta o seksualnom nasilju (2004.)
 • Stanje seksualnih prava žena u Hrvatskoj (2005.)
 • Iskustva LGBTIQ populacije s pružateljima/cama psihosocijalne pomoći u Hrvatskoj (2005.)
 • Stavovi i iskustva psihologa/ginja prema LGBTIQ populaciji (2005.)
 • Rodna prizma seksualnih prava mladih (2006.-2007.)
 • Organizacije civilnog društva koje pružaju specijalizirane servise ženama žrtvama nasilja kao ključni akteri u procesu demokratizacije društva (2010.)
 • Zaštita prava i pružanje podrške žrtvama/ svjedocima nasilja u obitelji (2010.).
 • Rod, rodne uloge, seksualnost, nasilje (2011.)
 • Seksualno nasilje u Hrvatskoj 2000. – 2010. (2011.)
 • Analiza uloge, kapaciteta i održivosti organizacija civilnog društva koje rade na suzbijanju nasilja nad ženama (2016.)
 • Seksualno uznemiravanje na fakultetima Zagrebačkog sveučilišta (2017.)

Istraživanje u tijeku

 • Analiza sadržaja medijskog izvještavanja o ubojstvima žena od strane partnera i bliskih srodnika u Hrvatskoj (2017./2018.)

RAZVOJ JAVNIH POLITIKA PROTIV SEKSUALNOG NASILJA KROZ JAVNI RAD, ZAGOVARANJE I UMREŽAVANJE

 • sudjelovanje u razvoju javnih politika za suzbijanje i prevenciju seksualnog nasilja i podršku osobama koje su preživjele seksualno nasilje (razvoj efikasnih programa podrške osobama koje su preživjele bilo koji oblik seksualnog nasilja, zagovaranje za promjene zakonodavstva u području seksualnog nasilja);
 • organiziranje/sudjelovanje na domaćim i međunarodnim seminarima i konferencijama;
 • aktivan rad na promjenama stavova u društvu prema seksualnom nasilju;
 • sudjelovanje u brojnim povjerenstvima, radnim skupinama i drugim relevantnim lokalnim i nacionalnim tijelima za unaprjeđenje javnih politika u suzbijanju nasilja nad ženama (2007. do danas);
 • organiziranje međunarodne konferencije Transgresija roda: spolna / rodna ravnopravnost znači više od binarnosti (2005.);
 • razvoj različitih dokumenata i prijedloga javnih politika protiv seksualnog nasilja (npr. „Prijedlozi promjena vezani uz seksualno nasilje: promjena zakona, zaštita žrtava i razvoj prevencijskih programa“, 2006);
 • iniciranje razvoja Protokola o postupanju u slučaju seksualnog nasilja i aktivno sudjelovanje u njegovom razvoju pri Radnoj skupini Ureda za ravnopravnost spolova Vlade RH (2007.-2010.);
 • organiziranje 1. Regionalne konferencije o seksualnom nasilju (2008.);
 • organiziranje međunarodnog i regionalnog simpozija naziva „Transpozij“ i „Transpozij II“ u suradnji s Trans Aid-om (2014.);
 • organiziranje prve Međunarodne konferencija o seksualnom nasilju u Hrvatskoj “Sustav javnih politika i podrške za žrtve seksualnog nasilja” (2015.);
 • održavanje i vođenje web stranice “Sigurno mjesto”, namijenjena ženama žrtvama svih oblika nasilja, kao i stručnim osobama koji rade na području suzbijanja nasilja nad ženama (2012. do danas);
 • inicirale i koordinirale razvoj Akcijskog plana organizacija civilnog društva za suzbijanje nasilja nad ženama u Hrvatskoj (2016.);
 • višegodišnje vođenje Mreže suradnje vladinih institucija i nevladinih organizacija protiv seksualnog nasilja (2002 – do danas);
 • su-osnivačice Regionalne mreže protiv seksualnog nasilja (2017.);
 • Nositeljice Mreže podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela (2018.);
 • članice brojnih mreža i inicijativa: WAVE Network – Women Against Violence Europe, Victim Support Europe (VSE), Ženska mreža Hrvatske (do 2017.), PETRA mreža, Platforma 112, Inicijativa organizacija civilnog društva koji se zalažu za uvođenje odgoja i obrazovanja za ljudska prava i demokratsko građanstvo – GOOD.

 

 • provođenje javnih kampanja:
  • prva nacionalna kampanja o seksualnim pravima „Uzmi svoja prava u svoje ruke“ (
  • prva nacionalna kampanja o seksualnom nasilju „STOP seksualnom nasilju“ (2009. i 2010.)
  • nacionalna kampanja protiv nasilja nad ženama “Iskoristi pravo na život bez nasilja!” (2012. i 2013.)
  • nacionalna kampanja protiv nasilja nad ženama “U tri klika biraj život bez nasilnika!” (2012.)
  • javna kampanja “Pričajmo jezikom ravnopravnosti” (2016.)
  • javna kampanja “Svom snagom protiv nasilja nad ženama” u suradnji s Hrvatskim ragbijaškim savezom i Reklamnom agencijom IMAGO (2013., 2014., 2015. i 2016.)
  • online kampanja (Facebook, Instagram YouTube) Sherajmo odgovorno (2017. i 2018.)

IZDAVAŠTVO

Publiciranje različitih materijala (od letaka, preko priručnika do knjiga) vezanih uz područja našeg rada.

Do sada smo objavile sljedeće knjige, priručnike i brošure:

 • 2004.: „Seksualno nasilje u školama“, „Seksualno nasilje – teorija i praksa“
 • 2005.: „Seksualna prava – budućnost ravnopravnosti“, „Kul je kad znash – priručnik za mlade o problematici trgovanja ljudima“, „Sexual violence – theory and practice“, „Transgresija roda: spolna/rodna ravnopravnost znači više od binarnosti. Zbornik konferencijskih radova“, „Transgressing Gender: Two is not enough for Gender (e)quality. Conference collection“
 • 2006.: „Stanje seksualnih prava žena u Hrvatskoj. Rezultati istraživanja“, „Kreacija spola? roda?“, „Standardi skrbi za poremećaj rodnog identiteta,  Međunarodno udruženje za rodnu disforiju Harry Benjamin“ (prijevod), Smjernice za psihoterapijski rad s lezbijkama, gejevima i biseksualnim klijenticama i klijentima, Američko psihološko društvo (prijevod)
 • 2007.: „Seksualno nasilje u školama“ – drugo, prošireno izdanje, „Seksualno nasilje – prepoznajmo, spriječimo!“, „Seksualnost u trećoj životnoj dobi – Identifikacija i uklanjanje postojećih predrasuda“
 • 2008.: „Kreacija spola? roda?“  – drugo prošireno izdanje, „Creation of Sex? Gender?“  izdanje na engleskom jeziku, „abcDA! ravnopravnosti spolova“, „Preživjeti seksualno nasilje“ (prijevod autorice Liz Kelly)
 • 2009.: „Nemoj se bojati sjene“ – brošura za žrtve seksualnog nasilja, časopis o trgovanju ljudima „Još uvijek se borimo“
 • 2010.: „Organizacije civilnog društva koje pružaju specijalizirane servise ženama žrtvama nasilja kao ključni akteri u procesu demokratizacije društva“
 • 2011.: „Seksualno nasilje u Hrvatskoj 2000. – 2010.“
 • 2014.: „Minimalni standardi – feministički model socijalnih usluga za rad sa ženama žrtvama nasilja“ (autorice: Paula Zore i Anamaria Drožđan-Kranjčec)
 • 2014.: „Standardi skrbi za zdravlje transpolnih, transrodnih i rodno nenormativnih osobe“ (urednik Jelena Poštić)
 • 2016.: „Organizacije civilnog društva kao ključni akteri u suzbijanju nasilja nad ženama u Hrvatskoj“ (autorice: Maja Mamula, Paula Zore, Josipa Tukara Komljenović)
 • 2017.: „#REAGIRAJ Elektroničko seksualno nasilje nad i među djecom i mladima“ (autorice: Kristina Mihaljević i Josipa Tukara Komljenović)

ŽENSKU SOBU PODRŽAVAJU:

AkzoNobel boje, Ambasada Kraljevine Norveške, Američka ambasada, Astraea Lesbian Foundation for Justice, Australska ambasada, Britanska ambasada, CARE International B&H and Croatia, COC Netherland, CNF-CEE Netherland, Europska komisija, Europska Unija, EIDHR, Europski socijalnu fond, Europski ženski lobi, Finsko Veleposlanstvo u RH, Global Fund for Women, Grad Zagreb, Gradski ured za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom Grada Zagreba, Gradski ured za obrazovanje, kulturu i šport Grada Zagreba, Ured gradonačelnika Grada Zagreba – Služba za promicanje ljudskih prava i ravnopravnosti spolova, odnose s nacionalnim manjinama i vjerskim zajednicama i razvoj civilnog društva, Gradski ured za zdravstvo, Heinrich Böll Foundation, Heart and Hand, Hypo Alpe Adria Bank, HEP – Hrvatska elektroprivreda d.d., Imago reklamna agencija d.o.o., Institut Otvoreno društvo – Hrvatska, Institut Otvoreno društvo – New York, Karlovačka pivovara, Končar, Kvinna till Kvinna, MaMa Cash, Mediterranean Women`s Fund, Ministarstvo kulture, Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi, Ministarstvo znanosti, prosvjete i športa, Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva, Norveško veleposlanstvo u Zagrebu, Pliva, Rotary Club Zagreb DORA, Svjetska banka, Švicarska ambasada, Talijanski kulturni centar, United Nations Development Programme, Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade RH, Ured za ravnopravnost spolova Vlade RH, Ured za Udruge Vlade RHVelinac d.o.o., Veleposlanstvo Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske u RH, Večernji list, Veleposlanstvo Sjedinjenih Američkih Država, Veleposlanstvo Australije u RH, Veleposlanstvo Švicarske u RH, World Day of Prayer, World Learning/STAR, Zagrebačka banka, Zagrebačka županija.

ZNAČAJNA POSTIGNUĆA ŽENSKE SOBE OD OSNUTKA 2002. godine:

 • održano više od 1520 različitih edukacija
 • edukacijama prisustvovalo više od 54.000 sudionika/ca
 • objavljeno preko 120 različitih tiskanih materijala vezanih uz naš rad
 • provedeno 14 pionirskih istraživanja
 • otvoren prvi i jedini Centar za žrtve seksualnog nasilja u Hrvatskoj 2008. godine
 • održano više od 4.310 savjetovanja sa preko 1250 osoba
 • održana prva medijska kampanja „STOP seksualnom nasilju“ u Hrvatskoj 2009. godine
 • pokrenut blog „Ženska soba – ženski glas“ na Internet stranicama Večernjeg lista 2009. godine
 • koordinatorica organizacije dr. sc. Maja Mamula proglašena Zagrepčankom godine 2010.
 • članica Ženske sobe Antonija Hojt primila Volonterskog Oskara 2010. godine
 • pokrenuta web stranica “Sigurno mjesto”, namjenjena ženama žrtvama svih oblika nasilja
 • pokrenuta javna kampanja protiv nasilja nad ženama “U tri klika biraj život bez nasilnika!”
 • pokrenuta javna kampanja protiv nasilja nad ženama “Iskoristi pravo na život bez nasilja!”
 • održana prava Međunarodna konferencija o seksualnom nasilju u Hrvatskoj “Sustav javnih politika i podrške za žrtve seksualnog nasilja” 2015. godine
 • održana javna kampanja “Pričajmo jezikom ravnopravnosti” 2016. godine
 • održana javna kampanja “Svom snagom protiv nasilja nad ženama” s Hrvatskim ragbijaškim savezom 2016. godine