Vijesti

Članice inicijative AUT sudjelovale su na poludnevnoj radionici “Prevencija nasilja nad ženama”

U četvrtak, 19. studenog 2015. u prostorijama Ženske sobe – Centra za seksualna prava, održana je poludnevna radionica “Prevencija nasilja nad ženama”, u trajanju od 16 do 20 sati. Radionicu su vodile članice Ženske sobe, Matea Popov (psihologinja) i Josipa Tukara (sociologinja).

Poludnevne radionice koje se provode u sklopu projekta „Moj glas protiv nasilja“ namijenjene su posebno ranjivim skupinama žena i djevojaka: mladim ženama, ženama s invaliditetom, ženama s ruralnih područja, djevojkama smještenim u domove za djecu i mlade bez odgovarajuće roditeljske skrbi i domove za djecu i mlade sa poremećajima u ponašanju te ženama Romkinjama. Ciljne skupine za poludnevne radionice identificirane su na temelju dugogodišnjeg iskustva i prepoznate višestruke diskriminacije koja utječe na navedene vulnerabilne skupine na svakodnevnoj osnovi.
Ova radionica bila je namijenjena LBTIQ osobama, kao jednoj od posebno ranjivih skupina na nasilje.

Na poludnevnoj radionici obrađivale su se teme rodno uvjetovanog nasilja (situacija u Hrvatskoj, pozitivne promjene, predstojeći koraci u budućnosti) i seksualnog nasilja (oblici, posljedice, rasprostranjenost, pružanje pomoći i podrške žrtvama seksualnog nasilja, mitovi) te je predstavljen Protokol o postupanju u slučaju seksualnog nasilja.
Sudionice su bile iznimno zadovoljne održanom radionicom, pri čemu su posebno naglasile novu upoznatost s Protokolom te njegovu važnost u otkrivanju, suzbijanju te pružanju pomoći i podrške osobama koje su preživjele neki od oblika seksualnog nasilja.

Poludnevne radionice su sastavni dio projekta Ureda za ravnopravnost spolova Vlade Republike Hrvatske „Moj glas protiv nasilja“/“My voice against violence“ koji financijski podržava Europska unija (u okviru Programa Zajednice za zapošljavanje i socijalnu solidarnost – PROGRESS). Projekt se odvija u suradnji sa dvije partnerske organizacije: Ženska soba – Centar za seksualna prava i CESI – Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje.

New Image4

New Image2