Vijesti

Istraživanje „Rad sa ženama i djecom žrtvama nasilja u vrijeme pandemije COVID-19”

Ženska soba u suradnji s UNICEF-om Hrvatska pokrenula je projekt „Protection of women and children survivors of sexual violence and gender based violence during COVID-19 pandemic”, čiji je jedan od osnovnih ciljeva razvoj Preporuka za rad sa ženama i djecom žrtvama nasilja u vrijeme pandemije COVID-19.

Preporuke je razvijala Ekspertna radna skupina, u koju su bili uključeni predstavnice i predstavnik nadležnih tijela, institucija i organizacija civilnoga društva (organizacija) s dugogodišnjim iskustvom direktnog rada sa ženama i djecom žrtvama nasilja. Osim navedenog iskustva, ekspertize i motiviranosti za rad, kriterij je bio i aktivna uključenost u različita druga tijela (npr. Nacionalni tim za suzbijanje nasilja nad ženama i nasilja u obitelji, županijski timovi, Povjerenstvo za ravnopravnost spolova Grada Zagreba i sl.), kako bi, kao skupina, posjedovali relevantne i recentne informacije na nacionalnoj i lokalnoj razini, prvenstveno povezane sa suzbijanjem nasilja nad ženama i djecom.

Kao osnova za rad Ekspertne radne skupine, provedeno je istraživanje u svrhu analize stanja rada sa ženama i djecom žrtvama nasilja za vrijeme pandemije, koje je uključivalo prikupljanje podataka od organizacija civilnoga društva i ustanova s područja Republike Hrvatske koje kontinuirano, i u vrijeme pandemije, pružaju socijalne usluge i/ili se bave zaštitom žena i djece od nasilja. Podaci su prikupljani u vrijeme prvog vala pandemije COVID-19 u Hrvatskoj, u proljeće 2020. godine.

Za potrebe prikupljanja podataka s terena o radu sa ženama i/ili djecom koji su preživjeli nasilje, na temelju dostupnih adresara, mrežnih stranica i iskustva u radu identificirane su 33 organizacije i ustanove koje se bave zaštitom žena i/ili djece te pružaju različite oblike pomoći i podrške (skloništa, savjetovališta, SOS telefoni, Centar za žrtve seksualnog nasilja, Poliklinika za zaštitu djece i mladih grada Zagreba), a koje teritorijalno pokrivaju gotovo cijelu Republiku Hrvatsku.

Rezultati istraživanja su dostupni u sažetku “Rad sa ženama i djecom žrtvama nasilja u vrijeme pandemije COVID-19” dok su Preporuke za rad sa ženam ai djecom žrtvama nasilja u vrijeme pandemije COVID-19 dostupne na web stranici UNICEF-a.