Misija i vizija

Misija

Osnaživanje žena i osvještavanje institucija i javnosti o seksualnom nasilju i seksualnim pravima, kroz edukaciju, istraživanja, lobiranje i javni rad. Pružamo direktnu i indirektnu pomoć i podršku žrtvama seksualnog nasilja.

Vizija

Društvo slobodno od patrijarhata, diskriminacije, mizoginije i rodno uvjetovanog nasilja, u kojem su individualna opredjeljenja osnovne vrijednosti.

Ciljevi

 • Aktivno zalaganje za unaprjeđivanje rodne ravnopravnosti kroz feminističku politiku, principe i vrijednosti;
 • Osnaživanje žena u aktivnom traženju i zaštiti osnovnih ženskih ljudskih prava;
 • Osnaživanje djece i mladih u borbi protiv spolne, rodne i seksualne diskriminacije;
 • Aktivan rad na prevenciji svih oblika nasilja nad ženama, uključujući nasilje u obitelji, seksualno nasilje i trgovanje u svrhu seksualne eksploatacije, pružanju pomoći i podrške žrtvama, razvoju mehanizama i javnih politika za suzbijanje navedenih oblika nasilja, kao i sustavno praćenje navedenih mehanizama i politika u praksi;
 • Aktivan rad na suzbijanju nasilja u obitelji i seksualnog nasilja kroz osmišljavanje i provođenje programa prevencije, direktnog rada sa žrtvama nasilja i razvoju i nadgledanju relevantnih javnih politika;
 • Direktan rad s osobama koje su preživjele seksualno nasilje kroz savjetodavni (psihološko, medicinsko i pravno savjetovanje) i terapijski rad, uključujući i pripremu za sudski postupak i rad sa bliskim osobama žrtava seksualnog nasilja);
 • Aktivan rad na zaštiti i promociji prava djece i mladih te prevenciji seksualnog nasilja nad i među djecom i mladima;
 • Podizanje razine edukacije i osviještenosti ciljnih grupa Ženske sobe o rodno uvjetovanom nasilju;
 • Promocija i zaštita seksualnih prava u skladu s Deklaracijom o seksualnim pravima; 
 • Aktivno zalaganje protiv diskriminacije na temelju spola, roda, rodnog izražavanja i/ili identiteta, seksualne orijentacije te interspolnih karakteristika;
 • Osnaživanje lezbijske, gej, biseksualne, transpolne, transrodne, interspolne i queer (LGBTIQ+) zajednice u zahtijevanju svojih osnovnih ljudskih prava;
 • Zalaganje za politiku nenasilja i aktivno sudjelovanje u mirovnim procesima.