Relevantne institucije i organizacije civilnog društva – glas za žrtve seksualnog nasilja

Natječaj: Sudac/sutkinja prekršajnog suda

Naslov ugovora “Relevantne institucije i organizacije civilnog društva – glas za žrtve seksualnog nasilja”

Naziv natječaja: Sudac/sutkinja prekršajnog suda

Broj natječaja: 7

Broj traženih osoba: 1

Rok za prijavu: 11.3.2016. na e-mail: zenska.soba@zenskasoba.hr

 

Sudac/sutkinja prekršajnog suda – trener/ica i mentor/ica edukacijama o seksualnom nasilju na projektu “Relevantne institucije i organizacije civilnog društva – glas za žrtve seksualnog nasilja”

 

  1. Uvod

 

Projekt “Relevantne institucije i organizacije civilnog društva – glas za žrtve seksualnog nasilja” za glavni cilj ima unaprijediti zaštitu prava žrtava seksualnog nasilja te osigurati učinkovitu implementaciju EU standarda. Jedan od dugoročnih ciljeva projekta je razvijanje učinkovitog partnerstva između organizacija civilnog društva (OCD), institucija i lokalnih vlasti u borbi protiv seksualnog nasilja te prepoznavanje OCDa kao relevantnog aktera u borbi protiv seksualnog nasilja te ostvarivanju ljudskih prava. Kako bi se postigao glavni cilj te osigurali dugoročni i kratkoročni rezultati, razvili smo grupu aktivnosti „A1 – Edukacija i unaprjeđenje znanja i vještina relevantnih institucija te OCD-ova kako bi se zaštitila prava žrtava seksualnog nasilja“ te „A2 – Senzitizacija i aktivno uključivanje studenata/ica humanističkih znanosti kroz implementaciju edukacijskog programa za volontere/ke o seksualnom nasilju“. U sklopu navedenih skupina aktivnosti planirana je specijalizirana edukacija o seksualnom nasilju za predstavnike relevantnih institucija i OCD-a podijeljena u četiri modula te edukacija studenata/ica podijeljena u dva jednodnevna treninga te sedam dvosatnih predavanja.

Projekt “Relevantne institucije i organizacije civilnog društva – glas za žrtve seksualnog nasilja” uključuje Žensku sobu – Centar za seksualna prava i dvije partnerske organizacije: Udrugu Brod – grupu za ženska ljudska prava te Grad Slavonski Brod.

 

Vrijeme trajanja projekta je od studenog 2015. do studenog 2017. godine.

 

  1. Opis zadataka:

 

2.1.         Korisnik:

Ženska soba – Centar za seksualna prava

 

  • Ciljevi:

Upoznavanje sudionika/ica edukacija o relevantnim mehanizmima, zakona i protokolima povezanih s postupanjem u slučaju seksualnog nasilja poput Kaznenog zakona, Protokola o postupanju u slučaju seksualnog nasilja, Direktivi 2012/29/EU i sl. s naglaskom rada s odraslim osobama.

Mentoriranje osoba iz relevantnih institucija i/ili organizacija civilnog društva na slučajevima seksualnog nasilja s kojim se osobe susreću u svom radu.

 

  • Tražene usluge:

Osmišljavanje i provođenje interaktivnog predavanja razvijenog u skladu s metodom iskustvenog učenja.

Mentoriranje osoba iz relevantnih institucija i/ili organizacija civilnog društva.

 

2.4.         Očekivani rezultati:

Sudionici/e Specijalizirane edukacije o seksualnom nasilju te volonterskog edukacijskog programa o seksualnom nasilju su upoznati s relevantnim mehanizmima, zakona i protokolima povezanih s postupanjem u slučaju seksualnog nasilja.

Osobe koje su zatražile mentoriranje dobile su konkretne informacije i upute o postupanju povezane s konkretnim slučajem na kojem rade.

 

  1. Profil stručnjaka/kinje

 

3.1.         Obrazovno i profesionalno iskustvo:

Državljanstvo: hrvatsko

Stupanj obrazovanja: dipl. iur.

Godine iskustva: 15

Poželjno je iskustvo provođenja sličnih edukacija, poznavanje tematike seksualnog nasilja te rada cjelokupnog sustava i međusektorskih tijela povezanih sa seksualnim nasiljem, kao i poznavanje rada Ženske sobe.

 

3.2.         Radni jezici:

Radni jezik: hrvatski

Razina očekivanog znanja engleskog jezika (3)

 

  1. Mjesto i trajanje

4.1.         Datum početka: veljača 2016.

4.2.         Završni datum: studeni 2017.

4.3.        Raspored i broj dana trajanja projekta: ukupno 3 različita dana edukacije, ukupno 30 radnih sati (odnosi se na pripremu, održavanje samih predavanja te mentorstva)

4.4.        Mjesto: Donja Stubica, Zagreb, Slavonski Brod

 

  1. Budžet

1315 EUR / 10071.97 HRK prema InforEuro na datum raspisivanja javne nabave