Vijesti

Održan trening “Uloga centara za socijalnu skrb u području pružanja pomoći i podrške žrtvama rodno uvjetovanog nasilja”

U organizaciji Ženske sobe – Centra za seksualna prava od 10. do 12. lipnja, 2014. godine održan je trodnevni trening naziva “Uloga centara za socijalnu skrb u području pružanja pomoći i podrške žrtvama rodno uvjetovanog nasilja” u Donjoj Stubici. Osnovni cilj treninga je razmjena iskustava u suzbijanju nasilja nad ženama te stvaranje neformalne mreže organizacija civilnog društva koje će zajednički raditi na zagovaranju i postizanju pozitivnih promjena u području zaštite prava žena žrtava nasilja.

Nakon uvodnog pozdravljanja i predstavljanja sudionica treninga, Antonija Hojt Ilić predstavila je dosadašnja postignuća ostvarena na projektu te planirane daljnje korake. Maria Rösslhumer, izvršna direktorica Europske mreže protiv nasilja nad ženama (Women Against Violence Europe – WAVE), direktorica Mreže autonomnih austrijskih ženskih skloništa te S.O.S. linije protiv nasilja nad ženama. Maria Rösslhumer u početnom djelu izlaganja istaknula je dobru povezanost WAVE mreže s organizacijama civilnog društva koje rade sa ženama žrtvama nasilja u Hrvatskoj te napore koji se zajednički poduzimaju u borbi protiv nasilja nad ženama. Nakon prezentiranja Mreže autonomnih austrijskih ženskih skloništa, rada WAVE mreže, Nacionalne linije za žene koje su preživjele nasilje, Intervencijskih centara, mnogih savjetovališta (za žrtve seksualnog nasilja, žrtve trgovanja ljudima, žrtve prisilnih brakova, žrtve nasilja, servisi za migrantice, i tako dalje) te pregleda specijaliziranih servisa koji djeluju u Austriji na području zaštite i pomoći žena i njihove djece od nasilja, predstavila je i Program za rad s počiniteljima nasilja koji se provodi u ovoj europskoj zemlji. Sudionicama treninga posebno je bila objašnjena povezanost u radu Intervencijskih centara, proaktivnih centara koji djeluju u 9 austrijskih županija u kojima se pružaju posebne usluge u slučaju izbacivanja nasilnika iz doma, austrijske policije i Programa za rad s počiniteljima nasilje. Zakonski je propisana suradnja između policija i Intervencijskih centara koji nakon djelovanja policije kontaktiraju žrtvu i nude joj pomoć i podršku. U svom završnom dijelu izlaganja, Maria Rösslhumer definirala je što znači termin sklonište za žene i pojam autonomnost te istaknula kako je potrebno da oni budu vođeni od strane organizacija civilnih društva koji rade na rješavanju nasilja nad ženama jer same žrtve iskazuju veće povjerenje prema njima.

Na početku drugog dana treninga izlaganje je održala Štefica Karačić, predsjednica Hrvatske udruge socijalnih radnika. Karačić je prezentirala uloge i obaveze centara za socijalnu skrb u području suzbijanja rodno uvjetovanog nasilja. Prvotno je predstavila prava korisnika/ca u sustavu socijalne skrbi i nadležnosti centara za socijalnu skrb, dok je u drugom dijelu izlaganja prezentirala proceduru rada djelatnika i djelatnica centara za socijalnu skrb u slučaju nasilja u obitelji. Sudionice treninga upoznala je s procedurom prijave nasilja policiji, socijalnim intervencijama, opsegom tretmana, procedurom provođenja inicijalnog razgovora sa žrtvom te potom opsegom tretmana, osiguravanjem smještaja u skloništa za žene žrtve nasilja (ukoliko je to potrebno) te proradom samog plana sigurnosti koji se izrađuje sa ženama koje su preživjele nasilje.

Nakon diskusija vođenih na temu novog Obiteljskog zakona, trenutnog statusa i prava žrtava nasilja u obitelji i žrtava seksualnog nasilja, mogućnosti suradnje centara za socijalnu skrb i organizacija civilnog društva, statusa i prava žrtava trgovanja ljudima u sustavu socijalne skrbi i same senzibilizacije i edukacije djelatnika/ica centara za socijalnu skrb, sudionice treninga radile su na razvoju medijske kampanje protiv nasilja nad ženama u sklopu projekta “Edukacijom do znanja – Suradnjom do promjena”.

Trening je održan u sklopu projekta “Edukacijom do znanja – Suradnjom do promjena”, financijski podržanog od strane Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva. Projekt provode Ženska soba – Centar za seksualna prava kao nositeljica projekta, Udruga žena “HERA” Križevci, Centar za žene Adela, Sisak, Udruga Brod, grupa za ženska ljudska prava te udruga SOS telefon – Grad Rijeka.

Antonija Hojt Ilić

 

Maja Vukmanić Rajter

 

Maria Rosslhumer

 

Šrefica Karačić

 

Sudionice treninga

 

06