Vijesti

Početak provedbe projekta „Razvoj socijalnih i emocionalnih vještina s ciljem suzbijanja seksualnog nasilja nad i među djecom i mladima u riziku“

Ženska soba – Centar za seksualna prava je započela s provedbom projekta „Razvoj socijalnih i emocionalnih vještina s ciljem suzbijanja seksualnog nasilja nad i među djecom i mladima u riziku“. Ženska soba projekt provodi samostalno, a provedbu projekta podržava Grad Zagreb, Gradski ured za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom.

Projekt je namijenjen je djeci i mladima u riziku, odnosno djeci i mladima osnovnih škola Grada Zagreba kojima je izrečena odgojno – obrazovna mjera produženog stručnog postupka. Opći cilj projekta jest smanjenje svih oblika seksualnog nasilja nad i među djecom i mladima u riziku.

Specifični ciljevi projekta su educirati i aktivno uključiti profesore/ice i stručne suradnike/ce iz osnovnih škola Grada Zagreba u prevenciju i smanjenje svih oblika seksualnog nasilja nad i među djecom i mladima u riziku, odnosno kojima je izrečena pedagoška mjera produženog stručnog postupka te povećati znanje djece i mladih u riziku, odnosno kojima je izrečena pedagoška mjera produženog stručnog postupka, o problematici seksualnog nasilja te razviti njihove socijalne i emocionalne vještine s ciljem zaštite od seksualnog nasilja.

Projekt traje do kraja  2017. godine.