Vijesti

Prevencija nasilja nad djecom kroz projekt “Sigurni od nasilja!”

Ženska soba – Centar za seksualna prava započela je s provedbom projekta “Sigurni od nasilja!”. Partnerske organizacije na projektu su Dječji dom SOS – Dječje selo Ladimirevci i Ekonomska i turistička škola Daruvar. Projekt se provodi godinu dana i traje do sredine mjeseca listopada, 2016. godine.

Opći cilj projekta je smanjenje svih oblika seksualnog nasilja nad djecom. Aktivnosti projekta usmjerene su na prevenciju i suzbijanje seksualnog nasilja nad djecom čemu će se pridonijeti upravo kroz edukaciju te senzibilizaciju i osvještavanje djece te roditelja, stručnjaka/inja, predstavnika/ca relevantnih državnih institucija te šire javnosti. Projekt „Sigurni od nasilja“ usmjeren je prije svega na porast znanja o problemu i promjena stavova prema seksualnom nasilju, kao i veću spremnost da se pomogne osobi koja je žrtva nasilja, kao i da se prijavi proživljeno nasilje.

Projekt “Sigurni od nasilja!” financijski je podržan od stane Ministarstva socijalne politike i mladih Republike Hrvatske.