Vijesti

Reakcija Ženske sobe na Facebook status Hermana Vukušića od 9. siječnja 2020.

Svojim Facebook statusom od 9. siječnja 2020. u kojem javno proziva gđu. Jelenu Veljaču, koristeći pri tome bez njenog pristanka informacije i saznanja koja je dobio dok je obavljao liječničku službu, Herman Vukušić je jasno narušio Kodeks medicinske etike i deontologije (Narodne novine 139/15). Članak 14 navedenog Kodeksa glasi: „Sve ono što je liječnik saznao obavljajući svoj posao smatra se liječničkom tajnom. Liječnik ju je obvezan čuvati i pred pacijentovim bližnjima, ako to pacijent/bolesnik zatraži, a i nakon njegove smrti, osim u slučaju kad bi čuvanjem liječničke tajne ugrozio život i zdravlje drugih ljudi. Čuvanje liječničke tajne proteže se i na sve sustave kojima se podaci o pacijentu prenose, obrađuju i pohranjuju“).

Sasvim jasno je i da je Herman Vukušić svojim Facebook statusom pokušao diskreditirati gđu. Veljaču na osnovi njenog  prisustva u „njegovoj čekaonici“. Reakcije Hermana Vukušića na gđu. Veljaču su se već događale u nekoliko navrata, u sličnom ostrašćenom i neprofesionalnom tonu koji stavlja ozbiljnu sumnju o tome da  Herman Vukušić želi potaknuti ili održati civiliziranu raspravu ili izražavanje stavova i mišljenja.

Javni istup Hemana Vukušića je problematičan zbog minimalno tri vrlo ozbiljne točke.

Prva je ta da je, pozivajući se uzastopce na svoju struku, prekršio jedan od njenih osnovnih dokumenata. Direktno je na taj način ugrozio prava koja su gđi. Veljači zajamčena, čime je postavio osnovu za prijavu Hrvatskoj liječničkoj komori.

Druga je ta da je, pozivajući se na svoj humanizam i obranu „potlačenih društvenih skupina“, poslao svima jasnu poruku da je diskreditirajuće naći se u čekaonici psihijatrijske ambulante.

Prvim činom je Herman Vukušić prekršio kodeks struke i prava gđe. Veljače o kojima ona može odlučivati, ali nitko drugi u njeno ime ne može. Drugim činom je Herman Vukušić ugrozio prava svih osoba koje su potražile psihijatrijsku pomoć i našle se u liječničkim čekaonicama. Jasno se isčitava iz Facebook statusa Hermana Vukušića stigma prema vlastitim pacijentima/pacijenticama kao i prema svim osobama koje su zatražile pomoć psihijatra/psihijatrice. Bilo kakvo negiranje jasnog tona tog stusa bi bio čin nepreuzimanja odgovornosti Hermana Vukušića za vlastite riječi.

Treća problematična točka je animozitet koji Herman Vukušić u kontinuumu izražava prema gđi. Veljači u kojem je sasvim jasna tendencija da konkretnu osobu ponizi i umanji. Taj animozitet je, iako neshvatljiv, sasvim jasan u nekoliko istupa Hermana Vukušića.

Smatramo da je neotuđivo pravo svake ljudske osobe da potraži liječničku pomoć i da joj ista bude pružena na stručan i adekvatan način te da  čin traženja liječničke zaštite i podrške ne bude povod za stigmatizirajuće javne osude. Smatramo da je pravo svake osobe koja je potražila liječničku zaštitu da se s podacima te osobe postupa s obzirom i čuvajući princip tajnosti.

Izražavamo nadu da će Hrvatska liječnička komora, zajedno s Klinikom za psihološku medicinu uočiti ozbiljnost ovog čina njihovog zaposlenika u kojem se znanjem stečenim u liječničkoj ordinacij/čekaonici koristi kako bi se ad hominem diskreditirala osoba čiji su se privatni podaci podijelili bez njenog pristanka, arogantno pretpostavljajući pristanak, jer je ta osoba u jednom trenu takvu odluku donijela sama za sebe. Nadamo se također da će se navedene institucije ograditi od ovakvog ponašanja, kako bi se smanjila šteta nanesena osobama koje su potražile psihijatrijsku liječničku zaštitu, tim više što se radi o zaposleniku koji često u javnosti predstavlja cijelu struku. Reakcija nadležnih institucija u ovom slučaju je nužna i radi zaštite povjerenja osoba koje se obraćuju liječnicama/liječnicima, pogotovo u ovo vrijeme kada je jasno da povjerenje građanki/građana u institucije opada, ponekad s tragičnim posljedicama.

Herman Vukušić jasno ističe da je za njega nasilje ozbiljan problem, bilo koje vrste. Djelovanje bez pristanka osobe u smjeru dijeljenju njene intime, a s namjerom da joj se maliciozno našteti i nad njom ostvari nadmoć ima elemente nasilničkog diskursa i ponašanja. Herman Vukušić je pokušao svojim ponašanjem iskoristiti nečiju poziciju traženja pomoći i zaštite da bi u raspravi, pred očima javnosti, naglašavajući pozitivnu sliku o sebi, stekao nadmoć, što je štetno, opasno i zlonamjerno ponašanje.

„Primum non nocere“,a ne „primum vincere“.

Tim Ženske sobe