Oblici seksualnog nasilja

Seksualno nasilje svako je neželjeno ponašanje bez dobivenog pristanka, a ono se može izraziti vizualno, riječima i/ili fizičkim činom. Osoba koja doživljava seksualno nasilje shvaća ga kao prijetnju, poniženje, povredu i/ili napad. Seksualno nasilje može, ali ne mora, uključivati prijetnju za vlastiti (ili tuđi) život i sigurnost, prinudu ili prisilu.

Seksualno nasilje može se dogoditi na različitim mjestima i u različitim okružjima: u obitelji, u vezi, u braku, na prvom spoju, u školi, na fakultetu, na ulici, na javnim mjestima te na internetu i društvenim mrežama. Svaku seksualnu aktivnost za koju osoba nije dala pristanak možemo nazvati seksualnim nasiljem. Svatko ima pravo dati ili uskratiti pristanak u bilo kojoj situaciji i u bilo kojem trenutku za nešto što joj/mu ne odgovara ili ne želi. Pristanak mora biti jasan dogovor između dviju osoba koje će se upustiti u neku seksualnu aktivnost. On mora biti svjestan i dobrovoljan. Pristanak za jednu seksualnu aktivnost nije pristanak za sve druge seksualne aktivnosti u budućnosti (Mamula, 2020.a).

Prema podacima Vijeća Europe 1 od 5 djece tijekom života doživi neki oblik seksualnog nasilja, dok 1 od 5 žena te 1 od 71 muškarca doživi silovanje u odrasloj dobi (Black i sur., 2011.). Također su poražavajući podaci da na jedno prijavljeno silovanje dolazi 15 – 20 neprijavljenih slučajeva (Mamula, 2011.).

OBLICI SEKSUALNOG NASILJA

1) SEKSUALNO UZNEMIRAVANJE
Seksualno je uznemiravanje neželjeno, jednostrano, nametnuto. Ono plaši i vrijeđa, izaziva osjećaj nesigurnosti, ponižava i degradira zlostavljanu osobu. Navedeni oblik seksualnog nasilja odnosi se na razna neželjena seksualna ponašanja koja mogu, ali ne moraju nužno uključivati fizički dodir. Seksualno se uznemiravanje u društvu shvaća kao nešto normalno i uobičajeno premda osobi koja ga doživljava izaziva osjećaj srama i straha.
Osoba koja seksualno uznemirava drugu osobu vrlo često to opetovano čini. Takva su ponašanja nametnuta osobi koja ih doživljava i često ih čini netko tko je moćniji i utjecajniji od nje.

Najčešći su oblici seksualnog uznemiravanja (Kelly, 2008.):
● seksističke primjedbe i šale (npr. šale koje su uvredljive i diskriminirajuće za žene)
● verbalni prijedlozi (npr. različite seksualne ponude)
● neželjene seksualne primjedbe (npr. komentari o tijelu ili seksualnosti osobe)
● fizički dodiri i govor tijela (npr. dodirivanje, trljanje uz tijelo, štipanje, stajanje suviše blizu, pokazivanje „prostih“ gesta rukama/tijelom)
● neprikladna pažnja (npr. suviše „pomagačko“ ponašanje i raspoloženje uz dvosmislene komentare)
● emocionalno proganjanje (npr. opsceni i uznemirujući telefonski pozivi, poruke, praćenje)
● seksualno podmićivanje (npr. ponuđene ocjene i razne druge usluge za seksualni odnos)
● širenje seksualnih laži o drugoj osobi (npr. širenje laži o seksualnosti osobe, njezinu ponašanju i/ili seksualnoj orijentaciji).

Spolno uznemiravanje u Hrvatskoj može imati obilježja prekršajnoj ili kaznenog djela.

Spolno uznemiravanje kao prekršajni oblik definirano je Zakonom o suzbijanju diskriminacije (čl. 3) i Zakonom o ravnopravnosti spolova (čl. 8).

Spolno uznemiravanje koje ima obilježja kaznenog djela pripisano je Kaznenim zakonom RH (čl. 156) i pokreće se po službenoj dužnosti.

Čl. 156

  • Tko spolno uznemirava ili grubo uznemiri drugu osobu kojoj je nadređen ili koja se prema njemu nalazi u odnosu zavisnosti, kaznit će se kaznom zatvora do dvije godine.
  • Tko kazneno djelo iz stavka 1. ovog članka počini prema bliskoj osobi ili osobi koja je posebno ranjiva zbog dobi, bolesti, invaliditeta, ovisnosti, trudnoće, teške tjelesne ili duševne smetnje, kaznit će se kaznom zatvora do tri godine.
  • Spolno uznemiravanje je svako verbalno, neverbalno ili fizičko neželjeno ponašanje spolne naravi koje ima za cilj ili stvarno predstavlja povredu dostojanstva osobi, koje uzrokuje strah, neprijateljsko, ponižavajuće ili uvredljivo okruženje.

2) SEKSUALNO ZLOSTAVLJANJE                                                                                                                                                                                                                    Seksualno zlostavljanje uključuje oblike koji su teži od seksualnog uznemiravanja i obuhvaća širok spektar neželjenih seksualnih ponašanja koja uključuju fizički dodir s nasilnikom.
Seksualno zlostavljanje nije klasifikacija kaznenih djela prema Kaznenom zakonu Republike Hrvatske, već je terminologija kojom se koristi radi prikaza svih radnji koje su uvjetno rečeno teže od seksualnog uznemiravanja.

Najčešći su oblici seksualnog zlostavljanja (Mamula, 2005.):
● neželjeni/prisilni dodiri tijela (npr. fizičko sputavanje i neželjeno dodirivanje tijela)
● dodirivanje intimnih dijelova tijela (npr. neželjeno i nasilno dodirivanje intimnih dijelova tijela; prisila da dijete ili mlada osoba dodiruje nasilnika ili neku drugu osobu po spolovilu)
● izmanipulirane seksualne aktivnosti (npr. seksualni odnos ostvaren prijetnjama ili neprestanim pritiskom)
● prisiljavanje na masturbaciju (npr. prisiljavanje na gledanje masturbacije, masturbaciju nasilnika ili samozadovoljavanje dok nasilnik gleda).

3) SILOVANJE
Silovanje je jedan od težih oblika seksualnog nasilja koji može ostaviti dugotrajne posljedice, a odnosi se na prisilne seksualne odnose (vaginalni, analni i oralni) penetracijom penisom, drugim dijelovima tijela i/ili predmetima. Silovanje nema ništa zajedničko sa seksualnim odnosom, nego je riječ o činu iskazivanja moći i kontrole, agresije i poniženja druge osobe (Mamula, 2020.a).
S obzirom na nasilnika, odnosno počinitelja, razlikujemo silovanje kao sastavni dio nasilja u obitelji , silovanje u vezama, silovanje na spoju, silovanje koje počini nepoznata osoba, grupno silovanje, silovanje u oružanim sukobima i ratu. Navedeni oblik nasilja najčešće se događa u prostorima poznatim osobi koja je preživjela seksualno nasilje (vlastiti ili nasilnikov dom, vikendica, nasilnikov automobil i slično), a čini ga poznata i/ili bliska osoba (primjerice bivši ili sadašnji partner, otac, ujak, profesor).
Silovanje je kazneno djelo prema Kaznenom zakonu Republike Hrvatske i kazneni postupak protiv počinitelja pokreće se po službenoj dužnosti.

4) SEKSUALNO NASILJE U OBITELJI
Vrlo često smatra se kako nasilje u obitelji uključuje fizičko i psihičko nasilje, kao i ekonomsko nasilje o kojem se rijetko priča i koje se često ne prepoznaje. Seksualno nasilje kao sastavni dio nasilja u obitelji još je uvijek pravi tabu u našem društvu. Stav da su različite seksualne aktivnosti sastavni dio „bračnih dužnosti i obaveza“ široko je rasprostranjen. Također se i o seksualnom nasilju nad djecom i mladima iznimno rijetko govori, s velikom težinom. I kada su žrtve žene i kada su žrtve djeca, sumnja i nevjerica najčešće su reakcije.
Seksualno nasilje u obitelji pojavljuje se u svim oblicima, od seksualnog uznemiravanja do silovanja dijelovima tijela i/ili predmetima. Najčešće se događa tijekom duljeg razdoblja. Riječ je o najgrubljem kršenju svih osobnih granica koje čini upravo osoba koja je bliska žrtvi.

Seksualno nasilje nad djecom ima dodatne elemente, a to je ponajprije zloupotreba povjerenja, autoriteta ili utjecaja nad djetetom (Mamula, 2020.a).
Seksualno nasilje nad djecom uključuje prisiljavanje ili mamljenje djeteta da sudjeluje u raznim seksualnim aktivnostima, bez obzira na to je li dijete svjesno onoga što se događa (National Society for the Prevention of Cruelty to Children, 2014.). Djecu najčešće seksualno zlostavlja biološki otac, a potom slijede očuh, hranitelj i usvojitelj. Seksualno nasilje nad djecom može se dogoditi u svakoj obitelji, bez obzira na socijalni ili ekonomski status neke obitelji. Neizmjerno je važno uočiti ga na vrijeme, izgraditi odnos povjerenja i vjerovati djetetu (Popadić, 2020.).
Razne nasilne seksualne radnje na štetu djece ne moraju nužno uključivati fizički kontakt s djetetom, nego uključuju i širi spektar radnji kao što su: opsceni telefonski pozivi, pokazivanje intimnih dijelova tijela (nasilnika), prisiljavanje na pokazivanje vlastitih dijelova tijela (dijete), neželjeno milovanje, snimanje fotografija i video materijala sa sadržajem koji prikazuje seksualno zlostavljanje djeteta, pokušaj silovanja, silovanje, incest i dječju pornografiju (Popadić, 2020.). Uključivanje djece u gledanje pornografskog sadržaja, obraćanje djetetu seksualiziranim govorom ili ohrabrivanje djece da se ponašaju na seksualno neprikladne načine također spada u oblike seksualnog nasilja nad djecom (National Society for the Prevention of Cruelty to Children, 2014.).
Kazneni zakon Republike Hrvatske prepoznaje „Teška kaznena djela protiv spolne slobode“ u koje se ubraja i kazneno djelo silovanja koje počini bliska osoba, dok su kaznena djela počinjena na štetu djeteta kažnjiva prema istom Zakonu, Glavi XVII. „Kaznena djela spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta“.

Više informacija o seksualnom nasilju nad djecom pronađite u našem području prevencija (Snep 1 i Snep 2 Junior programima).

5) OSTALI OBLICI
Uz navedene oblike seksualnog nasilja pojavljuju se i brojni drugi oblici od kojih izdvajamo:
● prisilne brakove (dječje brakove)
● prisilne pobačaje i/ili prisilne trudnoće
● trgovanje ljudima u svrhu seksualne eksploatacije (većinom djevojčica, djevojaka i žena)
● genitalno sakaćenje
● sustavno silovanje u oružanim sukobima
● elektroničko seksualno nasilje (nasilje putem interneta, mobitela i drugih elektroničkih uređaja).

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.