Vijesti

Shadow report o implementaciji Istanbulske konvencije

RH je 2018. godine, u okolnostima snažnog otpora i dezinformacija o „rodnoj ideologiji“, ratificirala Konvenciju Vijeća Europe o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji, poznatiju kao Istanbulska konvencija.

Potpisivanjem i ratifikacijom ovog dokumenta država je preuzela određene obaveze koje se tiču

– prevencije rodno uvjetovanog nasilja,

– pružanja podrške i zaštite žrtvama,

– sankcioniranja počinitelja te

– donošenja politka koje omogućuju sveobuhvatni odgovor na nasilje prema ženama.

O provedbi Konvencije države su dužne periodično izvještavati GREVIO, stručnu skupinu zaduženu za praćenje provedbe Konvencije. Vlada RH je svoje izvješće usvojila 18. veljače 2022. te ga uputila tijelu GREVIO na evaluaciju.

Koordinirana od strane udruge SOS Rijeka – centar za nenasilje i ljudska prava, skupina organizacija i konzultantkinja podnijela je Vijeću Europe izvješće u sjeni (shadow report) o implementaciji Istanbulske konvencije.

Izvješće države se, očekivano, bazira na iznošenju pozitivnih pomaka u području zaštite žrtava rodno uvjetovanog nasilja. Svojim izvješćem u sjeni pokušale smo osigurati da GREVIO budu raspoložive alternativne informacije – informacije prikupljene u praksi, „na terenu“, u izravnom radu sa ženama žrtvama rodno uvjetovanog nasilja.

Ono je rezultat nastojanja stručnjakinja i njihovog dugogodišnjeg rada za žrtvama nasilja da ukažu na to kako sustav, pa i usvojene novine, uistinu funkcioniraju ili ne funkcioniraju u praksi. Stoga, izvješće u sjeni uz argumente i dokaze manjkavosti sustava sadrži i naše konkretne za daljnje usklađivanje s Istanbulskom Konvencijom.

Izvješće možete pročitati na: 1680a5b42d (coe.int)

U izradi izvješća sudjelovale su:

Lana Bobić

U Dobroj Vjeri

Dunja Bonacci Skenderovic

CESI – Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje

Centar za mirovne studije

Udruga Domine

Maja Munivrana

RODA – Roditelji u akciji

Nataša Škrbić

Udruga UZOR

Ženska grupa Karlovac Korak- Odjel za razvoj i projekte

Ženska soba – centar za seksualna prava