Vijesti

Stupanje na snagu Istanbulske konvencije

WAVE logo

Objava za medije:  

Istanbulska konvencija stupa na snagu 01. kolovoza 2014. Ovo je važna prekretnica u povijesti ženskog pokreta u nastojanjima poboljšanja položaj žena koje su preživjele nasilja te njihove djece.

Istanbulska konvencija stupit će na snagu 01. kolovoza. Za Europsku mrežu protiv nasilja nad ženama (WAVE) i njezine fokalne točke i partnere, ovaj događaj je značajno postignuće u povijesti ženskog pokreta. Istanbulska konvencija je prvi sveobuhvatni instrument na europskoj razini koji se odnosi na nasilje nad ženama. Do sada je 13 zemalja ratificiralo konvenciju, a 25 zemalja ju je potpisalo. Stupanje na snagu Konvencije je važan korak te je potrebna  snažna implementacija i predanost država članica da bi učinkovito radili na prevenciji i suzbijanju nasilja nad ženama i djecom.

Važne teme Konvencije uključuju prevenciju, zaštitu, progon, temeljite zakone i monitoriranje (nadzor). Prevencija nasilja nad ženama i obiteljskog nasilja izuzetno je važna za spašavanje života i smanjenja patnji žrtava. Konvencija postavlja zahtjeve pred države za uspostavu funkcionalne prevencije koja uključuje edukacije za stručne osobe koje rade sa žrtvama, jaku suradnju s organizacijama civilnog društva, suradnju s medijima i privatnim sektorom u iskorjenjivanje rodnih stereotipa te druge točke. Važno je i da svaka osoba dovodi u pitanje rodne stereotipe, štetne tradicionalne prakse i diskriminaciju žena.

Zaštita – Konvencija teži osiguravanju zaštite i podrške žrtvama i svjedocima, uključujući policijsku intervenciju i zaštitu kroz specijalizirane servise za podršku koji uključuju skloništa za žene žrtve nasilja, SOS telefone i slično. Kako bi se zaštita što učinkovitije inkorporirala u život žena, potrebno je osigurati da žrtve imaju pristup informacijama o dostupnim servisima. To uključuje i dobru dostupnost besplatnih skloništa za žene i SOS linija da bi sve žene žrtve nasilja mogle ostvariti pravo na podršku.

Temeljiti zakoni – Konvencija traži od država potpisnica uvođenje ovih kaznenih djela u zakonodavstvo: psihološko i fizičko nasilje, seksualno nasilje i silovanje, genitalno sakaćenje, prisilni brakovi, prisilni abortus i prisilna sterilizacija.

Nadzor – Na kraju je važno osigurati da države ispune svoje obaveze, što znači da će jednom kada Konvencija stupi na snagu, grupa nezavisnih eksperata GREVIO mjeriti razinu implementacije Konvencije.

Progon – Konvencija se ne zadržava na identifikaciji različitih oblika nasilja nad ženama, nego zahtjeva da države potpisnice integriraju kaznena djela u svoje zakonodavstvo i osiguraju učinkovitu istragu svake prijave nasilja nad ženama i obiteljskog nasilja. Progon i kažnjavanje počinitelja je temeljni uvjet da bi se zadovoljila pravda i da bi žrtve mogle nastaviti živjeti slobodne od nasilja.

U cilju implementacije Istanbulske konvencije, u sklopu 16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama, WAVE je 2013. godine lansirao kampanju „Potpisujem!”, kao dio projekta Autonomnog ženskog centra (Srbija) – „Udruženim naporima – Prema novim europskim standardima u zaštiti žena od rodno uvjetovanog nasilja” (engl. (Coordinated Efforts – Toward New European Standards in Protection of Women from Gender Based Violence).  Kampanja je simultano iznesena pred tri fokalne točke dviju država Zapadnog Balkana (Makedonija i Srbija) te Slovenije, jedne organizacije iz Bosne i Hercegovine, jedne organizacije iz Hrvatske, te pred Europskim ženskim lobijem  (EWL). Glavni cilj projekta je ostvarenje demokracije, ljudskih prava, socijalne uključenosti te na taj način usklađivanje s vrijednostima koje promiče Europska Unija vezano uz prevenciju i borbu protiv nasilja nad ženama i obiteljskog nasilja. Projekt teži promicati ratifikaciju Konvencije od strane drugih zemalja, te promatrati kako zemlje usklađuju propise s obvezama Konvencije. Web stranica kampanje je dostupna na: http://www.podpisem.org/.

Očekuje se poboljšanje područja stručne podrške ženama koje su preživjele nasilje i njihovu djecu, ukoliko se države obvežu na učinkovito provođenje Istanbulske konvencije. Dugogodišnji rad WAVE-a je promicanje uspostavljanja i poboljšanja servisa namijenjenih ženama. Na godišnjoj razini, uz potporu iz sredstava za sufinanciranje od strane Europske Komisije, WAVE objavljuje nacionalni izvještaj, pružajući na taj način informacije o trenutnoj situaciji raspoloživih specijaliziranih servisa diljem 46 europskih zemalja. Podaci nacionalnog izvještaja za 2013. godinu pokazuju postojeći nedostatak od oko 55.242 mjesta u skloništima za žene u 46 zemlje, te nedostatak uspostave besplatne nacionalne SOS linije za žene koja će raditi 24h dnevno, sedam dana u tjednu, u svim zemljama u Europi. Kao posljedica toga, WAVE preporuča poboljšanje i proširenje usluga za žene koje su preživjele nasilje, i važnije, skloništa za žene. Povrh toga, nalazi izvješća pokazuju da samo 17 besplatnih SOS linija radi 24/7, dok SOS linije namijenjene ženama postoje u svega 31 od 46 europskih zemalja, što rezultira s 37% obuhvaćenih zemalja koje ispunjavaju relevantne preporuke radne skupine Vijeća Europe. Što je još važnije, za sada ne postoje skloništa za žene u Mađarskoj, Latviji i Litvi. Iz tog razloga WAVE apelira na europske države da investiraju više sredstava u skloništa te osiguraju besplatne nacionalne SOS linije namijenjene ženama koje će biti dostupne 24/7. U stvari, očekuje se otvaranje novog skloništa svaki dan.

WAVE apelira na europske zemlje da potpišu i ratificiraju Istanbulsku konvenciju te pozdravlja napredak učinjen do danas. Također prepoznaje potrebu za dodatnim ulaganjem značajnih napora i predanosti država kako bi se učinkovito pridonijelo prevenciji i borbi protiv nasilja nad ženama i obiteljskog nasilja. WAVE se nada da će radeći u suradnji s vladama i organizacijama civilnog društva jednog dana iskorijeniti sve oblike i vrste nasilja nad ženama.

– Kontakt: Maria Rösslhumer, izvršna direktorica Europske mreže nasilja protiv žena (WAVE) – maria.roesslhumer@aoef.at ;
– WAVE ured, Ausrija –office@wave-network.org
– Za više informacija o WAVE organizaciji, aktivnostima i publikacijama:  www.wave-network.org
– Za više informacija o Istanbulskoj konvenciji: http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/convention-violence/about_en.asp