Valentina Klepec, univ. bacc. oec.

Voditeljica financija

About Me:

Education & Training

Upravlja financijama u skladu sa strateškim i operativnim planovima organizacije, priprema financijske projekcije te vodi financijsku dokumentaciju. Obavlja redovnu komunikaciju s knjigovodstvom i priprema mjesečne izvještaje o financijama organizacije.